DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4974

Antraštė: Paprastosios eglės (Picea abies (l.) H. Karst.) Želdinių pradinio tankumo įtaka miško atkūrimo ir ugdymo kaštams
Kitos antraštės: The influence of initial density of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) plantations on forest regeneration and tending costs
Autoriai: Tamulis, Darius
Raktiniai žodžiai: paprastoji eglė; pradinis želdinių tankumas; miško atkūrimo kaštai; ugdymo kaštai
Norway spruce; initial seedling density;' forest restoration costs; cultivation costs
Leidimo data: 29-Bir-2016
Santrauka: Baigiamajame darbe tirti skirtingų Paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst ) želdinių pradinio tankumo įtaka jų dendrometriniams parametrams bei miško atkūrimo išlaidoms bei siekta nustatyti ekonomiškai naudingiausią ir technologiškai efektyviausią technologiją. Tyrimai atlikti VĮ Jurbarko miškų urėdijoje Mociškių girininkijoje. Tyrimui buvo naudoti 1958 m., 1968 m., 1989 m., 2004 m. ir 2014 m. miškotvarkų duomenys ir kartografinė medžiaga, taip pat miško želdinimo (atkūrimo ir įveisimo) projektai nuo 1959 m. iki 2013 m. imtinai (išskyrus 1992 m.). Nustatyta, kad pusamžių eglės želdinių dendrometriniai rodikliai priklauso nuo pradinio želdinių tankumo. Atlikto tyrimo metu nustatyta, kad per nagrinėtą periodą didžiausią vidutinį skersmenį, didžiausią vidutinį aukštį, didžiausią vidutinį tūrio prieaugį pasiekia paprastosios eglės (Picea abies (L.) H. Karst) želdiniai, kurių tankumas svyruoja nuo 4001 iki 4500 vnt./ha. Želdinių įveisimo ir priežiūros išlaidos didėja proporcingai pradinio želdinių tankio didėjimui ir iki 5 kartų pralenkia medžių tūrio ir bendro produktyvumo padidėjimą, priklausomai nuo pasirinktos miško atkūrimo ir priežiūros technologijos. Trūkstant materialinių resursų ir žmogiškųjų išteklių kokybiškiems ir savalaikiams darbams atlikti, reikia kuo anksčiau atlikti intensyvius ugdomuosius kirtimus, sutaupant lėšas, nedarant nerentabilių šviesinimų ir ankstyvųjų retinimų ugdomųjų kirtimų metu, siekiant optimizuoti miško atkūrimo, priežiūros, ikikomercinių kirtimų išlaidas ir pasiekus didžiausią prieaugio efektą, sudaryti prielaidas anksčiau išauginti stambesnės sortimentinės struktūros medieną.
Aprašymas: The final thesis is designated to the research impact of different initial density of Norway spruce (Picea Abies (L.) H. Karst) plantations on dendrometric characteristics as well as on forest regeneration costs and aims to identify most economically profitable and technologically efficient technology. The research was carried out in P.B. of Jurbarkas Forest Enterprise Mociškiai Forest District using forest management and cartographic data from 1958, 1968, 1989, 2004 and 2014, and afforestation (restoration and cultivation) projects from 1959-2013 inclusive (with the exception of 1992). It was found that dendrometric data of half-life spruce very much depends on the initial density. Throughout the course of research it was established that during investigated period of time the largest average diameter, largest average height and largest average volume of Norway spruce (Picea Abies (L.) H. Karst) is achieved when the initial density is 4001-4500 units/hectare of actual initial density. The costs of seedling cultivation and maintenance are rising proportionally when increasing initial density and could be as much as 5 times more than the increase in trees volume and general productivity (depending on the selected forest restoration and maintenance technology). Because of shortage in material and human resources for quality and timely task fulfilment, it is necessary to perform intensive coaching felling as early as possible, in order to save on costs, not performing unprofitable brightening and early thinning coaching felling, when trying to optimize forest restoration, maintenance and pre-commercial felling costs and achieving largest growth effect, creating assumptions to grow earlier larger sortiment structure timber.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4974
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Darius Tamulis authorLicense.pdf82,43 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Darius Tamulis Magistrinis.pdf3,35 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums