DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4950

Antraštė: Lietuvos mažųjų hidroelektrinių poveikis upių vandens kokybei
Kitos antraštės: Lithuanian Small Hydroelectric Power Stations Impact on Rivers‘Water Quality
Autoriai: Aleksandravičiūtė, Erika
Raktiniai žodžiai: hidroelektrinės; vandens kokybė; upės; fizikiniai – cheminiai rodikliai.
hydroelectric power plant; water quality; rivers; physical-chemical indicators.
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Darbo tikslas – įvertinti 2014 – 2015m.m. mažųjų hidroelektrinių poveikį (toliau – HE ) upių vandens kokybei. Darbo objektas –Šventosios upė (aukščiau ir žemiau Kavarsko HE) esanti Anykščių r., Šušvės upė (aukščiau ir žemiau Angirių HE) ir Obelies upė (aukščiau ir žemiau Bublių HE) esančios Kėdainių r., Šešupės upė (aukščiau ir žemiau Antanavo ir Lakinskų HE ) esanti Marijampolės r., Babrungo upė (aukščiau ir žemiau Gondingos HE) esanti Plungės r., Verknės upė (aukščiau ir žemiau Jundeliškių HE) esanti Prienų r., Musės upė (aukščiau ir žemiau Bartkuškio) ir Širvintos upė (aukščiau ir žemiau Motiejūnų HE) esančios Širvintų r., Jūros upė (aukščiau ir žemiau Balskų HE) esanti Tauragės r. Darbo metodai – tyrimas buvo vykdomas analizuojant jau iš anksčiau lauko darbų metu surinktus duomenis bei vadovaujantis oficialiais teisiniais dokumentais. Darbo rezultatai. Atliekant tyrimo analizę buvo nustatyta, kad visos tirtos upės atitiko labai gerą ir gerą būklę, vidutinę, blogą ir labai blogą ekologines būkles. Gera upių ekologinė būklė pagal ichtiofaunos rodiklius nustatyta Šventosios upėje (Kavarsko HE aukščiau ir žemiau), Verknės upėje (Jundeliškių HE aukščiau ), Šešupės upėje (Lakinskų HE aukščiau ir žemiau) ir Babrungos upėje (Gondingos HE aukščiau). Bloga upių ekologinė būklė pagal ichtiofaunos rodiklius nustatyta Musės upėje (Bartkuškio HE žemiau). Visi fizikiniai – cheminiai vandens kokybės rodikliai buvo didesni upėse aukščiau hidroelektrinės, negu žemiau hidroelektrinės, galime teigti, kadhidroelektrinės nedaro neigiamo poveikio vandens kokybės rodikliams. Žuvies bendras gausumas nustatytas didesnis upėse žemiau hidroelektrinės. Žuvies bendra biomasė didesnė yra upėse aukščiau hidroelektrinės.Žuvų gausumui turį įtakos ištirpęs deguonies kiekis vandenyje ir upės vidutinis debitas. Žuvų biomasei neigiamos įtakos turi nitratų ir bendrojo azoto koncentracija vandenyje, teigiamos – ištirpęs deguonies kiekis, upės vidutinis debitas ir upės maksimalus vidutinis debitas.
Aprašymas: Master thesis analyses the small hydroelectric power plants’ impact on river water quality. The aim of the work– to evaluate the small hydroelectric power plants’ (HPP) impact on river water quality in 2014 – 2015. The objectof the work –the Šventoji river (above and below the Kavarskas HPP) in Anykščiai district, the Šušvė river (above and below the Angiriai HPP) and the Obelis river (above and belowtheBubliai HPP) in Kėdainiai district, the Šešupė river (above and below the Antanavas and the Lakinskai HPP) in Marijampolė district, the Babrungas river (above and below the Gondinga HPP) in Plungė district, the Verknė river (above and below theJundeliškiai HPP) in Prienai district, the Musė river (above and below the Bartkuškis HPP) and the Širvinta river (above and below the Motiejūnai HPP) in Širvintai district, the Jūra river (above and below the Balskai HPP) in Tauragė district. The methods of the work – the study was conducted by analysing the field work data collected in previous years in accordance with the formal legal documents. The results of the work. While analysing the study data it was found that all the investigated rivers were in very good or good condition, with moderate, poor and very bad ecological status. The good ecological status according to ichthyo-fauna indicators were established in the Šventoji river (above and below the Kavarskas HPP), the Verknė river (above and below the Jundeliškiai HPP), the Šešupė river (above and below the Lakinskai HPP) and the Babrungas river (above and below the Gondinga HPP). The bad ecological status according to ichthyo-fauna indicators were established in the Musė river (above and below the Bartkuškis HPP). All physical-chemical water quality indicators were higher in rivers above than below the hydroelectric power plants, thus we can state that the hydroelectric power plants have no negative impact on the water quality indicators. The total abundance of fish were higher in the rivers below the hydroelectric power plants. Total fish biomass is higher in the rivers above the hydroelectric power plants. The dissolved oxygen in the water and the average flow of the river affects the fish abundance. Nitrates and the total nitrogen concentration in the water, the positive effects – the amount of dissolved oxygen, the average flow of the river and the maximum flow of the river, adversely affect the fish biomass.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4950
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Erika Aleksandravičiūtė authorLicense.pdf82,36 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Erika Aleksandravičiūtė Magistrinis.pdf2,47 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums