DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7737

Antraštė: Viešojo ir privataus sektoriaus darbuotojų mokymo/si strategijų palyginimas .
Kitos antraštės: Comparison of Teaching/Learning Strategies for Workers in Public and Private Sectors
Autoriai: Straukienė, Lijana
Raktiniai žodžiai: valstybinės ir privačios organizacijos; darbuotojų mokymo ir mokymosi strategijos; mokymosi poreikiai, tikslai; mokymo/si planavimas, organizavimas, vertinimas ir kontrolė.
public and private organizations, training strategies; teaching / learning needs, goals, planning of teaching/learning, organization; assessment and control of teaching/learning.
Leidimo data: 20-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas: darbuotojų mokymo/si strategijos. Tyrimo tikslas: palyginti privačių ir valstybinių (biudžetinių) organizacijų darbuotojų mokymo/si strategijas. Tyrimo metodai. Atlikti kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai. Interviu būdu buvo apklausti 6 įmonių/organizacijų vadovai; anketų pagalba apklausti 243 šių organizacijų darbuotojai. Kokybiniams duomenims apdoroti taikyta dedukcinė kokybinė turinio analizė; kiekybiniai duomenys apdoroti kompiuterinės programos statistikos paketu „SPSS/w 17.0“. Gauti duomenys analizuoti ir lyginti. Rezultatai. Organizacijos nesivadovauja nė vienu teoriniu mokymo/si strategijų pagrindu. Jos kuria labiausiai sau tinkamas strategijas, o joms nepasiteisinus, ieško naujų sprendimų. Organizacijų darbuotojų mokymo/si stategijos nėra ilgalaikės ir vienodos, jos nuolat kinta. Poreikis mokyti/is abiejų tipo organizacijose atsiranda dėl nuolatinių pokyčių rinkoje, klientų aptarnavimo standartų, įstatymų pokyčių, žmogiškųjų išteklių bendros kaitos, žinių, gebėjimų. Tyrimas įrodo, kad visos įmonės/organizacijos siekia būti besimokančios organizacijos. Jos stengiasi įtraukti savo darbuotojus į organizacinius procesus, duoda darbuotojams galimybę prisiimti sprendimus bei atsakomybę, darbuotojų mokymas/is nukreiptas į kompetencijų bei kvalifikacijos didinimą visose organizacijos grandyse. Organizacijos, vertindamos ir kontroliuodamos darbuotojų mokymo/si veiksmingumą, siekia mokymo/si būdų ir metodų, kurie būtų naudingi tiek pačiai organizacijai, tiek jos darbuotojams.
Aprašymas: Research object: employee teaching/learning strategies. Research aim: to compare teaching/learning strategies in private and public organizations. Research methods. Qualitative and quantitative research was performed. Six heads of companies and organisations were interviewed and questionnaires were used to interview 243 employees from these organizations. Qualitative content analysis was applied to the processing of qualitative data. Data was processed using the SPSS / w 17.0 statistical software package. The obtained data was analysed and compared. Research results. Organizations do not follow a single theoretical basis of teaching / learning strategies. They develop strategies that are most suitable for them, and if they fail, they seek for new solutions. Organizational staff teaching / learning strategies are not long-term and invariable, they are constantly changing. The need to train in both types of organizations is due to constant changes in the market, customer service standards, changes in laws, and the overall change of knowledge, skills and abilities of human resources. The research proves that all companies / organizations seek for being learning organizations. They strive to integrate their employees into organizational processes, give employees the opportunity to make decisions and accept responsibilities, and staff teaching / learning focuses on enhancing competences and qualifications at all organizational levels. When assessing and controlling the effectiveness of the employee teaching/learning, organizations seek for effective teaching / learning methods and ways that are useful both for the organization and for its employees.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7737
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense6793198008216967627lt.pdf77,5 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Lijana STRAUKIENĖ.pdf731,91 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums