DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7475

Antraštė: Šakių rajono savivaldybės urbanizacijos ypatumai
Kitos antraštės: Peculiarities of Processes of Municipality Urbanization in Šakiai District
Autoriai: Dikavičienė, Gabija
Raktiniai žodžiai: urbanizuotos teritorijos; kaimiškosios vietovės; užstatytos teritorijos;
Urbanized areas; rural areas; the built-up area.
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo tikslas – įvertinti Šakių rajono savivaldybės urbanizacijos ypatumus. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti Šakių rajono urbanizacijos kryptis pagal teritorijų planavimo dokumentų sprendinius. 2. Apžvelgti urbanizacijos kaitos tendencijas. 3. Įvertinti veiksnius, turinčius įtakos gyventojų tankiui ir urbanizuotų teritorijų pasiskirstymui. Tyrimo objektas – Šakių rajono savivaldybės urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos. Tyrimo metodai: Tyrimo tikslui ir uždaviniams pasiekti buvo taikomi statistinių duomenų analizės, mokslinės literatūros analizės, susijusių duomenų lyginimo, grafinio modeliavimo metodas, regresinė ir daugiakriterinė analizė.
Aprašymas: Research aim - evaluate the peculiarities of Sakiai district municipality urbanization. Research objectives: 1. Analyse municipality urbanization streamlines in Sakiai by teritory planning solutions. 2. Review the urbanization change tendencies. 3. Evaluate the factors that have influence on residents density and urbanized teritories distribution in the given area. Research object - Urbanized and being urbanized areas in Sakiai district municipality. Research methods: In order to achieve the research goals, the following methods were used: statistic data analysis, scientific literature analysis, related data comparison, graphical data modeling method, regresive and multicriterion analysis.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7475
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
G.Dikaviciene_Sakiu r.sav_urb_05-17.pdf3,49 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
authorLicense3926607814120844477lt.pdf77,91 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums