DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2018 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7441

Antraštė: Realaus laiko GPNS matavimų tikslumo tyrimai
Kitos antraštės: Real time measurement accuracy research of GPNS
Autoriai: Skiedrienė, Karolina
Raktiniai žodžiai: GPNS; matavimai; tikslumas; RTK; nuokrypiai
GPNS; RTK; receiver; tolerance; accuracy
Leidimo data: 4-Bir-2018
Santrauka: Tyrimo objektas: teritorija, esanti aplink Aleksandro Stulginskio universiteto, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą. Tyrimo tikslas: atlikti eksperimentinius RTK (realaus laiko kinematinius) GPNS matavimus, išanalizuoti, įvertinti bei palyginti gautus matavimo rezultatus, jų tikslumą skirtingomis matavimo sąlygomis. Uždaviniai: 1) atlikti GPNS sistemos, matavimų metodų veikimo principų bei atliktų tikslumo tyrimų analizę naudojantis moksliniais literatūros šaltiniais. 2) Nustatyti, kaip kinta RTK GPNS matavimų rezultatai skirtingomis matavimo sąlygomis. 3) Atlikti RTK GPNS matavimų metu atsirandančių paklaidų analizę, matavimus atliekant skirtingomis matavimo sąlygomis. Tyrimo metodai: literatūros analizės, duomenų surinkimo, duomenų apdorojimo, daugiakriterinė ir palyginamoji analizė, apibendrinimo metodas. Tyrimo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje studijuota ir išanalizuoti kitų autorių atlikti eksperimentiniai tyrimai RTK GPS matavimo metodu, veiksniai turintys įtakos matavimų rezultatams. Antrojoje darbo dalyje: atliekant daugiakriterinę analizę parinktas GPS imtuvas matavimams atlikti. Taip pat aprašyta matavimų teritorija bei išanalizuota matavimų metodika, naudota eksperimentui. Trečiojoje darbo dalyje: matavimų duomenys susisteminti, matematiškai apdoroti, įvertintas matavimų tikslumas, sudaryti grafikai. Duomenys apibendrinti ir priimtos išvados. Pagrindinės išvados arba teorinė ir praktinė darbo reikšmė: prasčiausiu tikslumu išmatuoti taškai, kurie gausiai apaugę augalija, aplink didelis užstatymo intensyvumas, uždaras horizontas. Tiksliausi matavimų rezultatai gauti atviroje arba dalinai užstatytoje vietovėje.
Aprašymas: Research object: the area around the institute of Land Management and Geomatics, Faculty of Water and Land Management, Aleksandras Stulginskis University. Research aim: to carry out experimental RTK measurements (real-time measurement method), to analyze, evaluate and compare the obtained measurement results, their accuracy in different measuring conditions. Objectives: 1) To carry out the analysis of the GPNS system, the principles of operation of measurement methods and the performed accuracy tests using scientific literature sources. 2) To determine how the results of RTK GPNS measurements in different measurement conditions change with the analysis of the GPNS system, the principles of operation of measurement methods and the performed accuracy tests using scientific literature sources. 3) To carry out RTK GPNS measurement error analysis, measurements under different measurement conditions. Research methods: A review of scientific literature data collection and processing, multi-criteria and comparative analysis, generalization method. Research results: In the first part of the work experimental researches carried out by other authors by RTK GPS measurement method have been studied and analyzed, factors affecting measurement results. In the second part of the work a GPS receiver was selected for measurements in a multi-criteria analysis. The measurement area is also described and the measurement methodology used for the experiment is analyzed. In the third part of the work Measurement data is systematized, mathematically processed, the accuracy of measurements is evaluated, graphs are made. The data are summarized and the conclusions adopted.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/7441
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2018

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
authorLicense7909859273893261937lt.pdf77,4 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
K_Skiedriene_REALAUS LAIKO GPNS MATAVIM TIKSLUMO TYRIMAI (1).pdf3,16 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums