DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2016 >
2016 ASU disertacijos (DIS16) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5364

Antraštė: Šeimos ūkių ekonominio gyvybingumo vertinimas
Kitos antraštės: Assessment of economic viability of family farms
Autoriai: Savickienė, Jūratė
Raktiniai žodžiai: ekonominis gyvybingumas; ekonominio gyvybingumo indeksas; kompleksinis vertinimas; šeimos ūkis
economic viability; index of economic viability; complex assessment; amily farms
Leidimo data: 6-Sau-2017
Santrauka: Siekiant išsaugoti gyvybingą žemės ūkį, šalies gamtinis kapita-las turi būti saugomas, tausojamas, puoselėjimas skatinant inovacines ūkių technologijas ir tvarų žemės ūkio valdymą. Lietuvos gamtiniai ištekliai palankūs žemės ūkiui vystyti, todėl ūkininkavimas turėtų būti tęsiamas siekiant išlaikyti gyvybingą ūkį, kaimą, apsaugoti bei gerinti aplinką, išlaikyti kraštovaizdį. Žemės ūkis ekonominio gyvybingumo vystymosi kon-tekste pripažįstamas kaip prioritetinis dėl jo svarbos įvairiose visuomenės gyvenimo srityse, tokiose kaip užimtumas, verslumas, gamtos išteklių naudojimas ir išsaugojimas, apsirūpini-mo maistu užtikrinimas ir kt. Tad ūkių ekonominio gyvybingumo skatinimas yra vienas iš prioritetinių dabartinio laikotarpio ES Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) tiks-lų. Skirstant paramą ES ūkiams, anot E. Scotti, H. Bergmann et al. (2011), H. C. Vrolijk, C. De Bont et al., (2010), J. B. Whitaker (2009), turėtų būti atsižvelgta į ūkininkų kartų atsinau-jinimą, smulkių ir vidutinių ūkių galimybes investuoti, efektyvesnį ūkininkavimą moderni-zuojant ūkius, kuriant naujas darbo vietas ūkiuose, stabdant kaimo gyventojų mažėjimą ir gerinant gyvenimo kokybę kaime, į aplinkosaugos reikalavimus, užtikrinant ūkiuose biolo-ginę įvairovę, taip skatinant ūkių ekonominio gyvybingumo išsaugojimą.
Aprašymas: In order to preserve a viable agriculture, the national natural capital is to be protected, treasured and upheld through the promotion of innovative farm technologies and sustainable management of agriculture. Natural resources in Lithuania are favourable for the development of agriculture, thus the farming should be continued on purpose to preserve a viable farm and countryside, to protect and improve the environment and landscape. The agriculture in the context of the development of economic viability is recognized as a priority because of its importance in various areas of public life such as employment, entrepreneurship, the use and conservation of natural resources, provision with food, etc. Therefore, the promotion of economic viability of farms is one of the underlying objectives of the present-day EU common agricultural policy (hereinafter - CAP). When allocating the support to the EU farms, according to E. Scotti, H. Bergmann et al. (2011), H. C. Vrolijk, C. De Bont et al., (2010), J. B. Whitaker (2009), the renewal of farmer generations, investment opportunities of small and medium-sized farms, more efficient farming through the modernization of farms, creation of new job places on the farms and prevention of the depopulation in countryside and improvement of the quality of life in rural areas, environmental requirements, ensuring biodiversity on the farms, thus promoting the preservation of economic viability of farms, should be taken into account.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5364
Priskirta kitiems rinkiniams:2016 ASU disertacijos (DIS16)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Savickienes licenc sutartis.pdf979,29 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
DISERTACIJA_SAVICKIENE.pdf1,7 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums