DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
ASU apgintos disertacijos 2016 >
2016 ASU disertacijos (DIS16) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5351

Antraštė: Paprastojo išplautžemio savybių pokyčiai ir fitocenozių produktyvumas kintant žemėnaudai
Kitos antraštės: Changes of Haplic luvisol properties and productivity of phytocenoses with altering land use
Autoriai: Kazlauskaitė-Jadzevičė, Asta
Raktiniai žodžiai: žemėnaudos; carbon sequestration; cheminiai elementai; fitocenozių produktyvumas; makromorfologija
land uses; carbon sequestration; nutriens; phytocenoses productivity; macromorphology
Leidimo data: 19-Gru-2016
Santrauka: Tvarus žemės naudojimas yra agroekosistema, kurioje siekiama gauti tokią produkciją, kuri savo išgaunamu kiekiu galėtų konkuruoti bent jau su vidutinio našumo žemių gaunama produkcija, o su pasirinktomis konkrečiomis žemėnaudomis ir jose auginamais augalais iš-laikytų stabilų dirvožemio našumą ar net jį pagerintų. Mažo našumo lengvos granuliometri-nės sudėties dirvožemiai yra rizikingi naudoti žemės ūkio produkcijai užauginti. Taigi racio-naliam tokių dirvožemių išteklių naudojimui tirti yra reikalingas ypatingas dėmesys. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. liepos 31 d. įsakyme Nr. 3D-359 dirvožemio derlingumas apibūdinamas kaip dirvožemio gebėjimas aprūpinti augalus jų mitybos elementais, drėgme, suteikti jų šaknims pakankamai oro ir šilumos, sudaryti pa-lankią fizikinę ir cheminę terpę normaliai augti, vystytis ir plisti. Priesmėlių dirvožemiai iš prigimties yra nederlingi ir rūgštūs, su mažu organinės medžiagos kiekiu ir tokių dirvo-žemių tausojimo ar jo pagerinimo svarba ir siekiamybė yra įtvirtinta teisės aktuose. Nacionalinė klimato kaitos valdymo politikos strategija įpareigoja užtikrinti tausų dir-vožemio naudojimą, atsparių klimato kaitai žemės ūkio augalų rūšių parinkimą, dirvo-žemio būklės stebėjimus, ūkininkavimo metodų tobulinimą bei naudingo dirvožemio sluoksnio praradimo mažinimą. Nacionalinėje aplinkos apsaugos strategijoje iš nurodytų pagrindinių spręstinų problemų taip pat yra dirvožemio organinės medžiagos mažėjimas bei didėjantis dirvos rūgštumas.
Aprašymas: Research relevance. Sustainable land use is an agroecosystem which aims to gain pro-ducts that, by their amount, could compete with production obtained on land of at least ave-rage productivity, and could maintain stable soil productivity or even improve it in case of selected specific land uses and grown crops. Low-productivity light textured soils are risky for cultivation of agricultural products. So the exploration on rational use of resources in such soils requires special attention. Sandy loam soils are naturally infertile and acidic, with low content of organic matter, so the importance and aspiration to conserve or improve such soils is enshrined in legislation such as the National Climate Change Management Policy and the National Environmental Protection Strategy. The Kyoto Protocol emphasizes that soil is one of the main CO2 reser-ves, which must be protected and, if possible, increased.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5351
Priskirta kitiems rinkiniams:2016 ASU disertacijos (DIS16)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė licenzinė.pdf2,88 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Asta Kazlauskaitė-Jadzevičė.pdf17,46 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums