DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5049

Antraštė: Saugomų teritorijų būklė ir naudojimas pajūrio regioniniame parke, Karklės vietovės pavyzdžiu
Kitos antraštės: Protected areas condition and use of seaside regional park, Karklė areas on the example
Autoriai: Rimkutė, Sandra
Raktiniai žodžiai: saugomos teritorijos; Pajūrio regioninis parkas; apklausa
protected areas; Seaside Regional Parka; survey
Leidimo data: 1-Lie-2016
Santrauka: Pajūrio regioninis parkas, apklausa. Darbo tikslas – įvertinti Pajūrio regioniniame parke esančias saugomas teritorijas ir, remiantis Karklės kaimo (Karklės kadastro vietovėje) pavyzdžiu, ištirti urbanizacijos joms daromą poveikį. Darbo objektas – Pajūrio regioninio parko saugomos teritorijos, esančios Karklės kadastro vietovėje. Darbo uždaviniai: 1. Išanalizuoti Klaipėdos rajone esančios Karklės kadastro vietovės aerofotografinį planą ir sudaryti šioje vietovėje esančių lankytinų vietų empirinį žemėlapį. 2. Anketinės apklausos būdu surinkti duomenis ir remiantis jais įvertinti 3 pasirinktus lankytinus objektus, esančius tiriamojoje kadastro vietovėje. 3. Ištirti esamų Karklės kaimo sodybų užstatymą ir palyginti su buvusių sodybų vietomis. Darbo metodika. Sudarant lankytinų objektų empirinį žemėlapį ir Karklės kaimo užstatymo planą naudotasi ArcGIS programine įranga. Pagal imties skaičiavimo formulę, kai žinomas populiacijos dydis, apskaičiuotas statistinei duomenų analizei pakankamas respondentų kiekis. Tyrimo rezultatai. Darbe įvertinti saugomi objektai, esantys Pajūrio regioniniame parke. Sudarytas lankytinų objektų empirinis žemėlapis. Tyrimas atliktas Karklės kadastro vietovėje.
Aprašymas: The purpose of research – to evaluate the Seaside Regional Park existing protected areas, and according to Karklės village (Karkles cadastral area) as an example, to investigate the impact of the urbanization. The subject of research – Seaside Regional Park, a protected area, the Karklė cadastral area. The tasks of research: 1. Analyze the Klaipeda region in Karklė cadastral area orthophoto plan and create in the area visiting place, empirical map. 2. Questionnaire survey way to collect data and assess them on the basis of 3 selected visiting objects in the exploratory cadastral area. 3. Investigate the existing Karklė village homestead pawning and as compared with homestead pawning. The methodology of research. When preparing of the empirical objects map and Karkle village pawning plan used ArcGIS software. According to the sample size calculation formula, the known size of the population, the calculated statistical data analysis sufficient number of respondents.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5049
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Sandra Rimkutė authorLicense.pdf82,79 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Sandra Rimkutė magistrinis.pdf3,29 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums