DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5042

Antraštė: Vilniaus rajono urbanizuoto kraštovaizdžio kaita
Kitos antraštės: The change of urbanized landscape in Vilnius district
Autoriai: Filipavičienė, Viktorija
Raktiniai žodžiai: užstatytos teritorijos; urbanizuotas kraštovaizdis; kaimo plėtros žemėtvarkos projektai.
built-up areas; urban landscape; rural development land management projects.
Leidimo data: 1-Lie-2016
Santrauka: Magistro baigiamajame darbe analizuojama Vilniaus rajono urbanizuoto kraštovaizdžio kaita, ją įtakojantys veiksniai, kaimo plėtros žemėtvarkos projektų ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti įtaka urbanizuotų teritorijų plėtrai taip pat pateikti pasiūlymai teritorijų planavimo dokumentų rengimui, siekiant racionalaus žemės naudojimo. Tyrimo tikslas – išanalizuoti urbanizuoto kraštovaizdžio kaitą Vilniaus rajone. Tyrimas apima 2009-2014 metų laikotarpį. Tyrimui atlikti naudoti statistinės, literatūrinės, daugiakriterinės ir palyginamosios analizės, apibendrinimo, duomenų sisteminimo, grafinio modeliavimo ir loginio abstrachavimo metodai. Iš atlikto tyrimo rezultatų analizės matyti, jog analizuojamu laikotarpiu urbanizuotų teritorijų plotas labiausiai didėjo žemės ūkio paskirties žemėje, šių teritorijų plotas padidėjo 593,26 ha, tai sudaro 30 proc. Tam įtakos turėjo kaimo plėtros žemėtvarkos projektai ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti. Per 2013-2015 metus Vilniaus rajone buvo patvirtinti 367 tokie projektai, iš jų dauguma (55 proc.) parengti žemės sklypuose, kurių plotas neviršija 1 ha. Koreliacinės analizės metu nustatyta, jog patvirtintų projektų apimtims reikšmingesnės įtakos neturi nei dirvožemio našumas, nei nuotolis iki Vilniaus miesto. Taip pat tyrimo metu nustatyta, kad mažesniuose kaip 1 ha žemės sklypuose po ūkininko sodybos suprojektavimo, galimybių užsiimti žemės ūkio veikia praktiškai nelieka, tai patvirtina prielaidą, jog dalis projektų rengiama ne dėl tikrojo ūkininkavimo, o dėl galimybės pasistatyti gyvenamąjį namą. Siekiant užtikrinti racionalų žemės naudojimą ir tuo pačiu apriboti chaotišką urbanizuotų teritorijų plėtimąsi, svarbu užtikrinti, kad žemė būtų naudojama pagal paskirtį, gyvenamosioms teritorijoms priskirta žemė naudojama tik kaip gyvenamosios paskirties, o žemės ūkio žemėje būtų sudarytos sąlygos vystytis tik ekonomiškai efektyviems ir tausojamiems ūkininkų ūkiams. Siekiant geriau koordinuoti žemės naudojimą, kaimo plėtros žemėtvarkos projektams ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti, turėtų būti taikomi konkretesni reikalavimai numatomai žemės ūkio veiklai šiuose sklypuose vykdyti. Minimalaus žemės sklypo ploto ir rekomenduojamų formų reglamentavimas užtikrintų racionalesnį žemės ūkiui naudojamų sklypų formavimą.
Aprašymas: The thesis analyses urbanized landscape change in Vilnius district, factors influencing it, the impact of rural development projects for the selection of the construction site for farmstead and (or) agricultural activities, proposals submitted for the preparation of spatial planning documents to ensure the rational use of land. The aim of the research was to analyze the urbanized landscape change in Vilnius district. The study covers the period between the years 2009 and 2014. The study used to perform statistical, literary and comparative analysis, inventory, data systematization, graphic modeling and logical abstract methods. The results showed that during the analyzed period the urbanized areas of agricultural land increased the most, these areas have increased by 593.26 hectares (30 percent). It is influenced by the rural development projects for the selection of the construction site for farmstead and (or) agricultural activities. During the period between the years 2013 and 2015, 367 such projects were approved in Vilnius district, the majority of which (55 percent) were prepared in land plots with an area not exceeding 1 ha. With the help of correlation analysis it was determined that neither soil productivity nor the distance to Vilnius city had significant effect on the scope of the approved projects. It was established that land plots with an area not exceeding 1 ha provide practically no possibilities for engaging in agriculture, which confirms the assumption that some projects are aimed at building a house instead of engaging in real agriculture. In order to ensure the rational use of land and at the same time to limit the chaotic development of urbanized areas, it is important to ensure that the land would be used for its intended purpose, land assigned to residential areas would be used only as a residential and favorable conditions would be created for cost-efficient and sustainable family farms in agricultural land. More specific requirements should be established regarding the intended agricultural activity in rural development land management projects to ensure better land use coordination. Agriculture would also benefit from regulations regarding minimum land plot and recommended shapes.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5042
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Viktorija Filipavičienė authorLicense.pdf82,66 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Viktorija Filipavičienė magistrinis.pdf2,54 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums