DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5026

Antraštė: Organinės anglies ir suminio azoto pokyčiai skirtingai naudojamame dirvožemyje
Kitos antraštės: The Changes of Oraganic carbon and total nitrogen in differently used soil
Autoriai: Valadkaitė, Rūta
Raktiniai žodžiai: dirvožemis; azotas; anglis; organinė anglis; humusas.
soil; nitrogen; carbon; organic carbon; humus.
Leidimo data: 30-Bir-2016
Santrauka: Valadkaitė, R. Organinės anglies ir suminio azoto pokyčiai skirtingai naudojamame dirvožemyje. Agronomijos studijų programos magistro darbas/ Vadovė dr. R. Mikučionienė; ASU. Akademija, 2016, 61 p.: 11 pav., 4 lentelės. Bibliogr.: 85 pavad. SANTRAUKA Tyrimai atlikti 2014 metais stacionariame žemės dirbimo bandyme, kuris įrengtas 1999 metais ASU bandymų stotyje, tyrimų dirvožemis pagal WRB 2014 klasifikaciją yra Epieutric Endocalcaric Endogleyic Planosol. Taikoma trilaukė sėjomaina, kai auginami vasariniai rapsai (Brassica napus L.), žieminiai kviečiai (Triticum aestivum L.) ir vasarinai miežiai (Hordeum vulgare L.). Tyrimų objektas: dirvožemis, žemės dirbimas, šiaudai, baltoji garstyčia. Tyrimų tikslas: nustatyti organinės anglies, humuso frakcijų ir suminio azoto pokyčius skirtinguose armens sluoksniuose skirtingai naudojamame dirvožemyje. Uždaviniai: nustatyti organinės anglies koncentraciją; humuso frakcijų anglies kiekius; suminio azoto koncentraciją skirtinguose dirvožemio sluoksniuose; anglies ir azoto santykį. Eksperimentas įrengtas pagal dviejų veiksnių schemą laukelių skaidymo metodu, 4 pakartojimais, apskaitinių laukelių dydis – 30 m2. Veiksnys A: šiaudai ir be šiaudų, o veiksnys B – įvairaus intensyvumo žemės dirbimo sistemos. Darbo rezultatai: Tyrimo metu buvo analizuojama humuso kiekio pokyčiai atskiruose dirvožemio armens sluoksniuose taikant skirtingus žemės dirbimo būdus. Didžiausias humuso kiekis (4,78%) buvo nustatytas 0–5 cm dirvožemio sluoksnyje. Gauti duomenys rodo, kad 0–5, 5–10, 10–15 cm dirvožemio sluoksniuose C:N santykis yra didesnis ten, kur šiaudai buvo pašalinti, lyginant su laukeliais, kur šiaudai buvo susmulkinti ir paskleisti. Didžiausias C:N santykis buvo nustatytas 10–15 cm dirvožemio sluoksnyje (15,78). Dėl šiaudų įterpimo organinės anglies (Corg) kiekis 0–5 cm ir 15–20 cm dirvožemio sluoksniuose buvo esmingai didesnis, lyginant su dirvožemiu be šiaudų įterpimo, padidėjimas buvo atitinkamai 12,1% ir 14,1%.
Aprašymas: Valadkaitė, R. The Changes of Oraganic carbon and total nitrogen in differently used soil. Master thesis of Agronomy study program / Supervisor dr. R. Mikučionienė; ASU. Akademija, 2016, 61 p.: 11 figures, 4 tables. References: 85 titles. SUMMARY Studies were carried out in 2014 at stationary tillage experiment, installed in Aleksandras Stulginskis University experimental station in 1999. Three-field rotation was used in this study, where spring rape (Brassica napus L.), winter wheat (Triticum aestivum L.) and spring barley (Hordeum vulgare L.) were grown. Soil of the study, according WRB 2014, was Epieutric Endocalcaric Endogleyic Planosol (Endoclayic, Aric, Drainic, Humic, Episiltic). Research object: soil, soil tillage, straw, white mustard. The aim of this study was to identify the changes of organic carbon, humus fractions and total nitrogen in different topsoil depths of differently used soil. Tasks: to determine the organic carbon concentration; humified carbon fractions; the total nitrogen concentration in the different soil layers; carbon: nitrogen ratio. The experiment was installed applying two-factor fields scheme with 4 replications, accounting field size - 30 m2. Factor A: straw and without straw, and factor B – different intensity tillage systems. The rezults of work: During this study, the changes of humus content in a different topsoil layers were analyzed applying different soil tillage systems. The largest amount of humus was determined in the soil layer (0–5 cm) (4.78%). The data of the experiment showed that C:N ratio was higher in a 0–5, 5–10 and 10–15 cm soil layers, where the straw was removed from field, compared to the treatments, where straw were shredded and spreaded. The highest C:N ratio was determined in the 10–15 cm soil layer (15.78). That incorporation of straw significantly increased the amount of organic carbon (Corg) in 0–5 and 15–20 cm soil layers compared to the soil without straw incorporation, recpectively by 12.1 and 14.1%.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5026
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Rūta Valadkaitė authorLicense.pdf82,37 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Rūta Valadkaitė Magistrinis.pdf907,33 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums