DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5016

Antraštė: Žemės dirbimo intensyvumo įtaka vandentalpai, vandens potencialui ir deficitui kukurūzų agrocenozėje
Kitos antraštės: Effect of soil tillage intensity on water capacity, volumetric water content in maize agrocenoses
Autoriai: Griliūnaitė, Sandra
Raktiniai žodžiai: vandentalp; skirtingi žemės dirbimai; poros; kukurūzai
water capacity; different cultivation methods; pores; corn
Leidimo data: 30-Bir-2016
Santrauka: Magistrantūros studijų baigiamajame darbe pateikiami dirvožemio vandentalpos, tankio, porų pasiskirstymo tyrimo duomenys taikant skirtingus žemės dirbimus kukurūzų pasėlyje. Darbo objektas – paprastojo kukurūzo – Zea mays L. pasėlis, taikant skirtingus žemės dirbimus. Darbo metodai: Lauko eksperimentas įrengtas 1988 metais tuometinėje Lietuvos žemės ūkio akademijos bandymų stotyje. Eksperimento sumanytojas ir vadovas buvo prof. A. Stancevičius. Tuo metu eksperimentas buvo atliekamas šešialaukėje sėjomainoje. Nuo 2000 metų eksperimentas modifikuotas doc. dr. V. Bogužo – įvestas tiesioginės sėjos variantas, taikoma keturlaukė sėjomaina. Eksperimentas atliekamas 4 pakartojimais. Iš viso yra 20 augalo laukelių. Eksperimento variantų laukeliai išdėstyti rendomizuotai. Augalų rotacija eksperimente: 1) vasariniai rapsai; 2) žieminiai kviečiai; 3) kukurūzai; 4) vasariniai miežiai. Darbo rezultatai. Pagrindinio žemės dirbimo supaprastinimas ir tiesioginė sėja į neįdirbtą dirvą neturėjo esminės įtakos dirvožemio tankiui. Viršutiniame (5–10 cm) ir viduriniame (15–20 cm) dirvožemio sluoksniuose supaprastinti žemės dirbimai neturėjo esminės įtakos bendrajam poringumui ir porų pasiskirstymui, lyginat su tradiciniu žemės dirbimu. Giliausiame (30–35 cm) tirtame dirvožemio sluoksnyje visi supaprastinti žemės dirbimai neturėjo esminės įtakos bendrajam poringumui. Didinat siurbimo jėgą didžiausias drėgmės kiekis dirvožemyje 5–10 cm ir 15–20 cm sluoksnyje nustatytas taikant gilųjį purenimą ir tiesioginę sėją į neįdirbtą dirvą, lyginat su tradiciniu žemės dirbimu. Giliausiame (30–35 cm) tirtame dirvožemio sluoksnyje didžiausias drėgmės kiekis nustatytas sekliai purentuose laukeliuose.
Aprašymas: In the master's thesis there is submitted water capacity density and pore distribution data when using different cultivation methods in corn crop. Work object: corn - Zea mays L. crop with different cultivation methods. Work methods: Field experiment was installed in 1988 in the then Lithuanian Academy of Agriculture Experimental Station. Experiment initiator and leader was the professor. A. Stancevičius. At the time the experiment was carried out in six-field crop rotation. Since 2000, the experiment was modified by doc. dr. V. Bogužas – Four-field crop rotation and direct seeding where introduced in to the experiment. The experiment was carried out in 4 replications. In total there are 20 plant boxes. Experiment’s variation fields where arranged while using complete randomization. Plant rotation in the experiment: 1) spring rape; 2) winter wheat; 3) Corn; 4) spring barley. Research results: Simplifying main cultivation and direct seeding had no significant effect on soil density. In the upper (5-10 cm) and middle (15-20 cm) soil layers simplified cultivation had no significant impact on the total porosity and pore distribution, compared with conventional soil cultivation. In the deepest (30-35 cm) soil layer that was analyzed, simplified cultivation methods had no significant impact on the total porosity. While increasing the suction force, the highest amount of moisture in the soil layers 5-10 cm and 15-20 cm compared to conventional cutivation, was determined after applying deep loosening and direct sowing in no-till soil. In the deepest (30-35 cm) soil layer that was analyzed, the highest amount of moisture content was determined in the fields where shallow loosening was applied.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/5016
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Sandra Grigaliūnaitė licencineSutartis.pdf82,55 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Sandra Grigaliūnaitė Magistrinis.pdf639,12 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums