DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4996

Antraštė: Padubysio girininkijos miškų vertinimas biologinės įvairovės požiūriu
Kitos antraštės: Raseiniai forest enterprises Padubysys forestries stands in terms of assessment of biological diversity
Autoriai: Stoškienė, Eglė
Raktiniai žodžiai: biologinė įvairovė; biologinės įvairovės rodikliai; kertinės miško buveinės; saugomos teritorijos; vyraujanti rūšis.
woodland key habitats; species composition; species diversity; dominant species; stands of trees.
Leidimo data: 29-Bir-2016
Santrauka: Magistro darbe vertinami Raseinių miškų urėdijos Padubysio girininkijos miškai biologinės įvairovės požiūriu. Darbo objektas – Raseinių miškų urėdijos Padubysio girininkijos miškų medynai. Darbo metodai- Įvertinamas miškų rūšinės įvairovės gausėjimas arba nykimas 2004-2015m. Pateikiami 2004 ir 2015 m. Padubysio girininkijos (P)KMB pokyčiai.Remiantis girininkijoje esančiomis saugomomis teritorijomis, kertinėmis miško buveinėmis ir saugomomis rūšimis, charakterizuojama girininkijoje esanti biologinė įvairovė ir sudaromos svarbiausių teritorijų vietos. Darbo rezultatai - Išanalizavus Raseinių miškų urėdijos Padubysio girininkijos bioįvairovę miškų masyvo lygmenyje apibūdinančius įvertinimus, buvo gauti tokie rezultatai: pušynų užimamas plotas beveik nepakito, eglynų plotas padidėjo 4%. Pasikeitus atkūrimo nuostatams, padidėjo plotų atkurtų savaiminiu žėlimu, ko pasėkoje sumažėjo pušies, o didėjo eglės ir minkštųjų lapuočių jaunuolynų plotai, kurie ankščiau būtų atkuriami spygliuočiais. Beržynų plotas sumažėjo dėl juodalksnio savaiminio žėlimo ir želdinimo drėgnose augavietėse didėjo juodalksnynų. plotai ir mažėjo beržynų plotai. Vykdant intensyvius ugdymo ir atvejinius kirtimus beržą keitė eglynai. Prieš tai paminėti veiksniai lėmė juodalksnynų padidėjimą .Padubysio miškų rodikliai per praėjusį vykmetį labai pagerėjo. Padubysio girininkijoje visu nagrinėjamu laikotarpiu (2004-2015m.) keitėsi KMB plotas, kiekis išliko tas pats - 26 vnt.Padaugėjo saugomų paukščių lizdaviečių, augalų radaviečių skaičius. Buveinių ir paukščių apsaugai svarbių teritorijų plotas keitėsi nežymiai. Atsirado gamtos paveldo objektas.Padubysio girininkijos teritorijoje nustatyta 17 svarbiausių biologinei įvairovei sklypų. Į jų teritoriją įeina draustiniai, kertinės buveinės, retų ir nykstančių paukščių lizdavietės, retų augalų radavietės, teritorijos, kuriose aptinkamos retos rūšys. Išskirtos zonos – tai svarbiausios biologinės įvairovės apsaugai teritorijos.
Aprašymas: In the Master’s Thesis, the forests of Padubysys Forestry of Raseiniai Forest Enterprise are being assessed in respect of biological diversity. Subject of the Thesis – stands of trees in the forests of Padubysys Forestry of Raseiniai Forest Enterprise. Methods of work-Assessment of increase or decrease of species’ diversity in the forests in 2004-2015.Presentation of changes of (P) woodland key habitats in Padubysys Forestry in 2004-2015. On the basis of the information on protected territories, woodland key habitats and protected species in the Forestry, biological diversity in the Forestry is being specified and the most important areas are being determined. Results of work – The area of pine stands has practically not changed, and the area of spruce stands has increased by 4 %. Upon change of regeneration requirements, the number of areas which regenerated spontaneously has increased, while the area of pine stands has decreased, and the area of saplings of spruce and softwood deciduous has increased, whereas previously conifers had been used for regeneration. The area of birch stands has decreased due to spontaneous growth of the black alder; due to growing of the black alder in wet habitats, the area of the black alder stands has increased, and the area of the birch stands has decreased. In the course of intensive thinning/spacing and cutting of the mature forest, the birch stands have been replaced by spruce stands. The factors mentioned above influenced the increase of the black alder areas. In the Padubysys Forestry, during the complete relevant period (2004-2015), the area of woodland key habitats has changed, however the number remains the same – 26.The number of habitats of protected birds and plants has increased. The area of territories relevant for the protection of habitats and birds has changed insignificantly. An object of nature heritage has been determined.In the area of Padubysys Forestry, 17 land plots of the highest importance in terms of biodiversity have been determined.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4996
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Eglė Stankaitytė- Stoškienė authorLicense.pdf81,87 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Eglė Stankaitytė- Stoškienė Magistrinis.pdf1,7 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums