DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4951

Antraštė: Augalijos vertinimas meldinės nendrinukės Acrocephalus paludicola buveinėse Lietuvoje
Kitos antraštės: The evaluation of vegetation in Lithuanian habitats of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola
Autoriai: Bačelytė, Inga
Raktiniai žodžiai: Meldinė; nendrinukė; Acrocephalus; paludicola; buveinės
Aquatic; warbler; Acrocephalus; paludicola; habitats
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Magistro darbe vartinama meldinių nendrinukių Acrocephalus paludicola buveinių Lietuvoje augalija Darbo objektas – meldinės nendrinukės buveinių, esančių Žuvinto biosferos rezervate, rytinėje Kuršių marių pakrantėje ir Nemuno deltoje, augalija. Darbo metodai – fitocenozių antžeminė fitomasės nustatymas. Darbo rezultatai – Be dominuojančių viksvų Carex sp. meldinės nendrinukės buveinėse nustatytos dar 27 induočių augalų rūšys. Induočių augalų orasausė fitomasė buveinėse sudaro 83 proc. visos augalijos, 1 proc. sudaro samanų orasausė fitomasė, o likusi dalis (16 proc.) tenka negyvai pernykštei augalijai. Gausiausios buveinėse yra viksvos, kurios sudaro 65 proc. gyvos augalijos orasausės fitomasės, taip pat gausu paprastosios nendrės Phragmites australis ir nendrinio dryžučio Phalaris arundinacea, kurių orasausė fitomasė sudaro po 11 proc. visos gyvos orasausės fitomasės, pelkinio lipiko (1 proc.) ir nuodingojo vėdryno (1 proc). Kitų augalų rūšių orasausė fitomasė sudarė po mažiau nei 1 proc. visos orasausės fitomasės. Didžiausią reikšmę meldinės nendrinukės buveinėms turi viksvos, nendrinis dryžutis, paprastoji nendrė, pelkinė sidabražolė Potentilla palustris, puokštinė poraistė Lysimachia thyrsiflora. Nenrdinis dryžutis nėra susijęs su kitomis buveinės augalų rūšimis. Tarpusavyje labiausiai susijusios rūšys (neigiama koreliacija) yra viksvos ir paprastoji nendrė (p<0,001). Didėjant paprastosios nendrės ir pernykštės žolės orasausei fitomasei, mažėja viksvų orasausė fitomasė. Mažai konkurencingų rūšių orasausės fitomasės kiekis meldinės nendrinukės buveinėse vidutiniškai sudaro 8 proc. visos gyvos augalijos orasausės fitomasės, o atskirose buveinėse svyruoja nuo 5 proc. iki 13 proc. Tarpusavyje susijusios rūšys yra pelkinis lipikas Galium palustre ir pelkinė sidabražolė (p<0,05), tačiau norint nustatyti priežastinį ryšį reikia atlikti daugiau aplinkos veiksnių tyrimų. Lietuvoje tarpusavyje panašiausios meldinės nendrinukės buveinės yra Tyrų ir Žuvinto (SJ =0,4), mažiausiai panašios – Žuvinto ir Šyšos buveinės (SJ =0,16). Buveinių augalijos įvairovė nėra skurdi, Shannon indeksas buveinėse svyruoja nuo 1,085 Žuvinte iki 1,629 Tyruose. Buveinių panašumui didžiausią įtaką turi bendras fitomasės kiekis, taip pat viksvų ir negyvos organinės medžiagos kiekis.
Aprašymas: The vegetation in Lithuania habitats of Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola was evaluates in the work of master science. Object of the work – vegetation of Aquatic Warbler habitats in Žuvintas Biosphere Reserve, eastern side of Curonian Lagoon and Nemunas delta. Method of the work – determination of aboveground phytomass The results of the work. Without the dominant sedge Carex sp. other 27 species of vascular plants were identified in the habitats of the Aquatic Warbler. The dried phytomass of vascular plants in the habitats comprises 83 % of all the vegetation while 1 % is comprised of moss dried phytomass and 16 % of dead last-year vegetation. The best habitats include sedge, that comprise 65 % of live vegetation dried phytomass, the habitats are also rich of the Common Reed Phragmites australis and Reed Canary Grass Phalaris adundinacea that comprise the 11 % of all dried phytomass. Common Marsh Bedstraw Glium palustre and Cursed Buttercup Ranunculus sceleratus each comprises 1 % of all the dryed phytomass. Dried phytomass of other plants amounted to less than 1 % of all the dryed phytomass. The sedge, Reed Canary Grass, Common Reed, Purple Marshlocks Potentilla palustris, Tufled Loosestrife Lysimachia thyrsiflora are of high importance to the habitats of Aquatic Warbler. Reed Canary Grass is not related to other plant species in the habitat. The most related species (negative correlation) are the sedge and the Common Reed (p<0,0001). When the Common Reed and last-year dead vegetation dried phytomass increases, the dried phytomass of sedge decreases. Dryed phytomass of less competitive species that can be found in the habitats of Aquatic Warbler on average comprises 8 % of all the live vegetation dryed phytomass and in separate habitats it varies from 5 % to 13 %. Species that are related with each other are common Marsh Bedstraw and Purple Marshlocks (p<0,05), but more environmental factors research to establish a causality. In Lithuania the most alike habitats are Tyrai and Žuvintas (SJ =0,4), least alike – Žuvintas and Šyša habitats (SJ =0,16). The variety of vegetation in the habitat is not poor, Shannon index varies from 1,085 in Žuvintas habitat to 1,629 in Tyrai habitat. The amount of general dried phytomass and the amount of sedge and dead organic material have the highest impact for the similarity of the habitats.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4951
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Inga Bačelytė licencineSutartis.pdf81,83 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Inga Bačelytė Magistrinis.pdf3,27 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums