DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4946

Antraštė: Paukščių bendrijų dinamika atželiančiose pušynų kirtavietėse
Kitos antraštės: Birds community dynamics in pinewood clear cuts
Autoriai: Tumėnas, Gytis
Raktiniai žodžiai: dvikartinis kartografavimas; kirtavietė; paukščių bendrijos; gausa; tankumas
two-time mapping method; clear cut; community of birds; abundance; density
Leidimo data: 27-Bir-2016
Santrauka: Šiame magistro darbe tiriama paukščių bendrijų dinamika atželiančiose kirtavietėse po plynų kirtimų, priklausomai nuo kirtavietės amžiaus, dydžio, vidutinio pločio, perimetro, kompaktiškumo koeficiento ir vidutinio pušų aukščio. Tyrimai buvo atlikti Zarasų rajone. Darbo objektas – paukščių rūšys, kurios aptinkamos buvusiose plynai kirstose pušynų kirtavietėse. Darbo metodai – dvikartinio kartografavimo metodas. Darbo rezultatai. Visos atželiančios kirtavietės buvo sugrupuotos pagal amžių (1–3 m., 4–7 m., >7 m.) ir dydį (iki 2 ha, 2-5 ha, >5 ha). Buvo analizuojama paukščių gausa, rūšių skaičius ir paukščių porų tankumas, priklausomai nuo įvairių parametrų. Paukščių porų gausa ir rūšių skaičius auga, kai didėja atželiančios kirtavietės plotas, amžius, vidutinis plotis ir perimetras. Visais atvejais rūšių ir porų gausa didesnė tose atželiančiose kirtavietėse, kai po iškirtimo praėję >7 m. Esant tokiam pačiam plotui, 1–3 m. kirtavietėse porų gausa apie 37% mažesnė negu senose. 1 hektaro, 1–3 m. kirtavietėse, rūšių skaičius apie 30% mažesnis negu senose atželiančiose kirtavietėse. Paukščių porų tankumas mažėja, didėjant atželiančios kirtavietės dydžiui. Senose 0,5 ha atželiančiose kirtavietėse vidutinis porų tankumas siekia 80 porų/10 ha, tuo tarpu 4 ha atželiančiose kirtavietėse tankumas sumažėja iki 40 porų/10 ha. Taip pat 1–3 m. kirtavietėse porų tankumas apie 35% mažesnis negu senose atželiančiose kirtavietėse. Esant 100 metrų kirtavietės pločiui, senose atželiančiose kirtavietėse paukščių porų tankumas apie 45% didesnis negu 1–3 m. kirtavietėse. Optimalus kompaktiškumo koeficientas kinta su kirtaviečių amžiumi. Bendrai optimaliausias kompaktiškumo koeficientas rūšims – 3,0–3,5. Jaunuolyno aukštis atželiančiose kirtavietėse taip pat turi didelės įtakos paukščių bendrijoms. Rūšių skaičius didėja, didėjant jaunuolyno aukščiui. Vidutiniam jaunuolyno aukščiui pasiekus 2 metrus, iki 2 hektarų dydžio atželiančiose kirtavietėse aptinkama apie 5 skirtingas rūšis, o didesnėse negu 5 hektarai – 12,5.
Aprašymas: The dynamics of bird communities after the clear cuts, depending from cut areas age, size, medium width, perimeter, compactness coefficient and medium height of the pine was studied in this master thesis. Investigations were carried out in district of the Zarasai. Object of the work – species of birds, that are found in clear cut of pinewoods. Method of the work – two-time mapping method. The results of the work. All clear cuts were grouped by age (1–3 years, 4–7 years, >7 years) and size (0,1-2 hectares, 2-5 hectares and >5 hectares). Abundance of birds, number of birds species and pairs density was analyzed depending on various parameters. Abundance of bird pairs and number of species grows when clear cuts area, age, medium width and perimeter increased. In all cases, the species and the abundance of pairs are larger in old clear cut areas (>7 years). If the area is same, in 1–3 years clear cuts, abundance of the pairs is about 37% lower than in the old. 1 hectare 1–3 years clear cuts number of species about 30% lower than in old. Density of bird pairs decrease, when the size of clear cuts increase. Medium density of pairs is about 80 pairs/10 hectares in clear cuts of 0.5 hectares, when density decrease to 40 pairs/10 hectares in clear cuts of 4 hectares. Also pairs density in 1–3 years clear cuts is about 35% lower than in old clear cuts. Talking about medium width (eg. 100 meters), pairs density is about 45% higher in old clear cuts, compare to young. Optimal compactness coefficient changes with the age of clear cut. In general, the optimal compactness coefficient of species – 3.0–3.5. Significant impact on birds communities also have a height of pine in clear cuts. Number of species increase, when increase height of pine. When medium height of pine become 2 meters, by 2 hectares clear cuts found about 5 different species and larger than 5 hectares – 12.5.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4946
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Gytis Tumėnas authorLicense.pdf81,88 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
GytisTumėnas Magistrinis.pdf1,73 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums