DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4919

Antraštė: Tėvų požiūris į pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą
Kitos antraštės: Parental Attitude towards Physical Activity of Primary Schoolchildren
Autoriai: Ragelienė Gintarė
Raktiniai žodžiai: Fizinis aktyvumas; šeima; požiūris; tėvai.
physical activity; family; attitude; parents.
Leidimo data: 22-Bir-2016
Santrauka: Magistro baigiamąjį darbą sudaro įvadas, literatūros apžvalga, tyrimų metodika, tyrimų rezultatai ir jų apibendrinimas, išvados ir darbe naudotos literatūros sąrašas (49 šaltiniai). Darbas iliustruotas 21 paveikslu, 14 lentelių, 9 priedais. Darbo apimtis – 56 puslapiai (su priedais). Tyrimo objektas: vaikų fizinis aktyvumas. Tyrimo tikslas: atskleisti tėvų požiūrį į 7-11 metų vaikų fizinį aktyvumą. Tyrimo uždaviniai: 1. Atlikti teorinę literatūros analizę apie fizinio aktyvumo naudą, tėvų požiūrį į vaikų fizinį aktyvumą. 2. Nustatyti 7-11 metų vaikų fizinį aktyvumą per dieną po pamokų. 3. Įvertinti tėvų žinias apie fizinio aktyvumo naudą 7-11 metų vaikams. 4. Atskleisti, ar tėvai skatina savo vaikus būti fiziškai aktyvesniais. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; kiekybinis tyrimas - anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai: pirmojoje darbo dalyje pristatoma atlikta teorinė mokslinės literatūros analizė, kurioje siekiama atskleisti tėvų požiūrį į 7-11 metų vaikų fizinį aktyvumą. Antrojoje darbo dalyje atliktas kiekybinis tyrimas. Tyrimui atlikti buvo pasirinktos dvi Kauno rajono mokyklos: Jonučių progimnazija ir Ugnės Karvelis gimnazija, kuriose buvo atliekama individuali apklausa – anketavimas (anketos sudarytos paties autoriaus): išdalintos 648 anketos 1 - 4 klasių mokinių tėvams. Trečiojoje darbo dalyje aptariami darbo rezultatai (mokinių fizinis aktyvumas, tėvų požiūris į 7-11 metų mokinių fizinį aktyvumą). Pagrindinės išvados: apibendrinus anketų duomenis, galime teigti, jog hipotezės pasitvirtino: (H1) - gauti rezultatai parodė, kad kuo aukštesnis tėvų išsilavinimas, tuo dažniau jų pradinių klasių vaikai lanko sporto būrelius (p = 0,001), lyginant su vaikais, kurių tėvai yra įgiję aukštesnįjį ar tik vidurinį išsilavinimą (p = 0,007). (H2) - tėvai, turintys aukštąjį išsilavinimą, dažniausiai manė, kad vaikai turėtų daugiau kaip valandą per dieną būti fiziškai aktyvūs (p = 0,001).
Aprašymas: Master Graduation Thesis contains an introduction, literature review, research methodology, research findings, conclusions and a list of references (49 references). The paper is illustrated by 21 figures, 14 tables and 9 appendixes. There are 56 pages including appendixes in total. Research object: child’s physical activity. Research aim: to disclose parental attitude towards physical activity of 7-11years children. Objectives: 1. To perform an analysis of theoretical literature about benefits of physical activity and parental attitude towards children’s physical activity. 2. To find out physical activity of 7-11 year-old children after school per day. 3. To assess parents’ knowledge about benefits of physical activity of 7-10 year-old children. 4. To reveal whether parents encourage their children to be more active physically. Research methods: analysis of scientific literature; quantitative study – a survey. Research results: Part One presents theoretical analysis of scientific literature which aims at revealing how parents affect the physical activity of primary schoolchildren (7 – 11 years old). Part Two introduces a quantitative study. Two schools in Kaunas District were selected: Jonuciai Progymnasium and Ugnes Karvelis Gymnasium where individual survey was performed. In total 648 questionnaires were distributed to schoolchildren’s parents in forms 1 – 4. Part Three discusses the results of the questionnaire (primary school pupils’ physical activity, parental influence on pupils’ physical activity, parenting style). The main conclusions: summarization of questionnaire data demonstrates that the hypothesis are proved: (H1) - the results show that the higher level of parents education is, the more likely their children in a primary school go to sports clubs (p = 0.001) when compared with children whose parents have college or secondary education only (p = 0.007). (H2) - parents with higher education generally believed that children should be more than an hour a day physically active (p = 0.001).
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4919
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Gintarė Ragelienė Magistrinis.pdf1,03 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Gintarė Ragelienė authorLicense.pdf82,68 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums