DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4896

Antraštė: Ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo turinys valstybinėse ir nevalstybinėse švietimo institucijose
Kitos antraštės: The curriculum of the pre-school education institutions in the state and non-state educational institutions
Autoriai: Grigelionytė, Renata
Raktiniai žodžiai: curriculum; ikimokyklinis; ugdymas
curriculum; pre-school; education
Leidimo data: 22-Bir-2016
Santrauka: Tyrimo tikslas: nustatyti valstybinių ir nevalstybinių ikimokyklinio ugdymo įstaigų ugdymo turinio panašumus ir skirtumus. pirmojoje darbo dalyje, išanalizavus mokslinę literatūrą ir dokumentus, išskirti šie ugdymo turinio elementai ir jų sudedamosios dalys: planavimo (ugdymo tikslai ir uždaviniai; pedagogų pasirengimas), įgyvendinimo (ugdymo metodai ir priemonės; ugdomoji aplinka; bendradarbiavimas su tėvais) ir pasiekto rezultato (ugdymo pasiekimų vertinimas). atlikus dokumentų analizę, interviu, stebėjimą ir pedagogų apklausą išryškėjo valstybinių ir nevalstybinių įstaigų panašumai: įstaigose svarbiausia vaiko fizinė, psichinė ir emocinė sveikata; svarbu nenutolti nuo šeimos ir pritaikyti ugdomąją aplinką ir ugdymo procesą ikimokyklinio amžiaus vaikams. o esminis valstybinių ir nevalstybinių įstaigų skirtumas tas, jog valstybinėse įstaigose dirba kvalifikuoti pedagogai, o nevalstybinėse – daugiau nei pusė apklausoje dalyvavusių auklėtojų, neturi pedagoginio išsilavinimo. pagal gautus tyrimo duomenis suformuluotos rekomendacijos tirtų įstaigų vadovams, pedagogams ir tėvams. visose rekomendacijose akcentuojama tai, kad ugdymas turi būti orientuotas į vaiko poreikių tenkinimą, o vadovai, pedagogai ir tėvai turi dirbti išvien, siekdami sėkmingo vaiko ugdymosi. keliant įstaigų tikslus ir uždavinius, renkantis pedagogus ir vertinant ugdymo pasiekimus, valstybinės įstaigos prisilaiko valstybės keliamų reikalavimų ikimokyklinėms ugdymo įstaigoms, o nevalstybinės įstaigos į reikalavimus žiūri lanksčiai ir laisvai. tačiau valstybinės ir nevalstybinės įstaigos panašios ugdymo turinio įgyvendinimo elementais: parenkami panašūs ugdymo metodai ir priemonės; ikimokyklinį vaikų amžių atitinkanti ugdomoji aplinka bei svarbus bendradarbiavimas su tėvais.
Aprašymas: The aim of the research: to identify the differences and similarities of the pre-school curriculum in the state and non-state pre-school institutions. by the analysis of scientific literature and documents the following curriculum elements and their parts are revealed: planning (educational aims and objectives, pedagogical preparation); realization (educational methods and materials, educational environment and collaboration with parents); achieved result (evaluation of educational achievements). the analysis of the documents, interviews, observation and teachers’ survey reveal the similarities between the state and non-state institutions: the most important thing in all institutions is the child’s physical, emotional and psychological health; it is also important to stay close to the family by trying to create educational environment and process as close as it is at child’s home. but the fundamental difference between the state and non-state kindergartens is that in the state kindergartens only qualified teachers work, while in the non-state kindergartens there are more than half teachers who are not qualified as the pre-school teachers. according to the research the recommendations for the leaders, teachers of the pre-school and children’s parents are formulated. all recommendations emphasize that the education must be oriented to the child’s needs, and leaders, educators and parents must work together to make the child’s education as successful as possible. when setting educational aims and objectives, selecting teachers and evaluating of educational achievements, the state kindergartens fully meet the state requirements set for the pre-school institutions, while the non-state institutions do that with freedom and flexibility. however, the state and non-state institutions are similar with the curriculum implementation elements: they have similar educational methods and materials, the educational environment adopted for the children at the pre-school age, and collaboration with the families is important.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4896
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Renata Grigelionytė authorLicense.pdf81,44 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Renata Grigelionytė Magistrinis.pdf2,87 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums