DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4729

Antraštė: AB „Lietuvos draudimas“ paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų gerinimo perspektyvos
Kitos antraštės: AB „Lietuvos draudimas“ paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų gerinimo perspektyvos
Autoriai: Zinevičius, Nerijus
Raktiniai žodžiai: Draudimo paslaugos; pardavimo kanalai; logistiniai procesai; pardavimo procesai
Insurance service; sales channel; logistics processes; sales processes.
Leidimo data: 13-Bir-2016
Santrauka: Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 76 puslapių, 17 paveikslų, 18 lentelių, 66 literatūros šaltinių, lietuvių kalba. Tyrimo objektas – draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistiniai procesai. Tyrimo tikslas – atlikus teorinę draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų analizę, suformuoti draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų modelį bei jį empiriškai patikrinti. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti draudimo paslaugų pardavimo logistinius procesus. 2. Apibrėžti paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų sampratą ir nustatyti etapus. 3. Parengti teorinį draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų modelį. 4. Atlikti empirinį tyrimą ir pateikti pasiūlymus draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų modelio tobulinimui. Tyrimo metodai. Analizuojant teorinius temos aspektus darbe buvo naudojama sisteminė literatūros analizė ir apibendrinimas. Atliekant empirinį tyrimą buvo naudojamas kokybinis tyrimas – antrinių duomenų analizė ir kiekybinis tyrimas – ekspertų anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai:  Pirmoje dalyje apibendrinta draudimo paslaugų pardavimo kanalo samprata, išanalizuoti draudimo paslaugų pardavimų logistiniai procesai, išnagrinėti draudimo paslaugų kanalų logistinių procesų etapai, suformuotas teorinis draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų modelis.  Antroje dalyje apibendrinta draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų vertinimo empirinio tyrimo metodika, apibūdinta AB „Lietuvos draudimas“ veikla, atlikta konkurentų veiklos analizė ir vertinimas.  Trečioje dalyje pristatyti AB „Lietuvos draudimas“ paslaugų pardavimo procesų rezultatai ir atliktas jų vertinimas, pateikti įmonės vadovų požiūrio į pardavimo kanalus rezultatai ir vertinimas, pateikti siūlymai AB „Lietuvos draudimas“ paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų tobulinimui.  Tyrimu nustatyta, kad AB “Lietuvos Draudimas” pagal draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistinių procesų konkurencingumo lygį užima lyderiaujančias pozicijas ne gyvybės draudimo sektoriuje, tačiau siekiant didinti pardavimo kanalų logistinių procesų konkurencingumą, įmonė turi gerinti draudimo paslaugų pardavimo kanalų logistinius procesus, didžiausią dėmesį skiriant tiesioginių pardavimo kanalų skaičiaus didinimui ir strateginiam išdėstymui, tiesioginių, netiesioginių ir alternatyviųjų kanalų darbo valandų ilginimui, alternatyviųjų kanalų sutarties sudarymo ir aptarnavimo trukmei mažinti.
Aprašymas: Master Graduation Thesis, 76 pages, 17 figures, 18 tables, 66 references, in the Lithuanian language. Keywords: insurance service, sales channel, logistics processes, sales processes. Research object: logistics processes of sales channel of insurance services. Research aim: to analyse theoretical aspects of logistics processes of insurance services sales channel, to form the model of logistics processes of insurance services sales channel and check it empirically. Objectives: 1. To analyse logistics processes of insurance services sales; 2. To define the concept of logistics processes of insurance services sales and identify the stages; 3. To formulate theoretical model of logistics processes of insurance service sales; 4. To perform an empirically research and give a suggestion for development of a model of logistics processes of insurance services sales. Research methods. A systematic literature analysis and generalization are used for the analysis of theoretical aspects. A qualitative research – secondary information analysis and quantitative research – questionnaire survey of experts are used for the empirical research. Research results:  Part One of this thesis summarizes a concept of insurance services sales channel, analyses logistics processes of insurance services sales, studies stages of logistics processes of insurance services channel, introduces a theoretical model of logistics processes of insurance service sales.  Part Two of this thesis summarises an empirical research methodology, describes activities of AB “Lietuvos draudimas”, analyses and evaluates activities of competitors.  Part Three of this thesis represents results of AB “Lietuvos draudimas” service sales processes and evaluates these results, represents results of the executives’ opinion to insurance service sales channel and its evaluation, provides proposals for development of logistics processes in AB “Lietuvos draudimas” services sales channel.  The research shows that by logistics processes of insurance service competitiveness AB “Lietuvos draudimas” takes up a leading position in non-life insurance sector but in order to increase competitiveness of logistics processes of sales channel the company has to improve logistics processes of services sales channels focusing on direct sales channel increase and strategic location, extension of working hours in direct, indirect and alternative channel, reducing contract creation and waiting duration in alternative channel.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4729
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Nerijus Zinevičius licencineSutartis.pdf82,09 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Nerijus Zinevičius Magistrinis.pdf1,4 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums