DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4728

Antraštė: Logistikos procesai ir jų kuriama vertė žemės ūkio technikos prekybos įmonėse
Kitos antraštės: Logistics Processes and Value Created by Them in Agricultural Machinery Trade Companies
Autoriai: Urbonas, Valdas
Raktiniai žodžiai: logistika; logistikos sistema; logistikos valdymas; logistikos procesai; logistikos vertė
logistics system; logistics challenge; logistics management; logistics processes; logistics value
Leidimo data: 13-Bir-2016
Santrauka: Magistrantūros studijų baigiamasis darbas, 44 puslapiai, 25 paveikslai, 9 lentelės, 50 literatūros šaltinių, 3 priedai, lietuvių kalba. Darbo objektas – prekybos įmonių logistikos procesų kuriama vertė. Darbo tikslas – nustačius prekybos įmonių logistinius procesus ir jų kuriamą vertę, sukurti prekybos įmonių vertės kūrimo modelį ir jį empiriškai patikrinti. Darbo uždaviniai: Atskleisti teorinius prekybos įmonių teikiamų logistikos paslaugų vertės kūrimo aspektus; Sukurti teorinį logistikos procesais paremtą vertės kūrimo prekybos įmonėse modelį; Ištirti žemės ūkio technikos prekybos įmonių teikiamų logistinių procesų kuriamą vertę ūkininkams; Išanalizuoti gautus rezultatus ir pateikti žemės ūkio technika prekiaujančioms įmonėms pasiūlymus kaip pagerinti logistinę sistemą ir ūkininkų aptarnavimą. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros analizė, anketinė apklausa. Darbo struktūra. Darbą sudaro santraukos, pagrindinių darbo sąvokų ir terminų sąrašas, įvadas, trys pagrindinės dėstomosios dalys - teorinė, projektinė ir analitinė, išvados ir rekomendacijos, naudotos literatūros sąrašas ir priedai. Pirmoje darbo dalyje analizuojami teoriniai logistikos aspektai, logistikos samprata, logistikos procesai kuriantys vertę, logistikos funkcionavimo principai, vertės kūrimo procesas, vertės samprata, paslaugų kokybė, žemės ūkio technikos prekybos įmonių teikiamos paslaugos ir jų vertinimas, teorinis logistikos procesais grindžiamas vertės kūrimo žemės ūkio technikos prekybos įmonėse modelis. Antroji darbo dalis skirta žemės ūkio technikos prekybos įmonių logistinių procesų veiklos analizei, aptariant įmonių veiklą, apimtis, problemas ir perspektyvas ir logistikos paslaugas vartotojams. Antroje darbo dalyje pristatomas kokybinis tyrimas vertinant žemės ūkio technikos prekybos įmonių logistikos procesų veiklos efektyvumą. Trečioji darbo dalis yra projektinė, skirta įmonių logistinės veiklos tobulinimo krypčių pristatymui. Siūlomos veiklos tobulinimo kryptys: logistinės veiklos efektyvumo gerinimas, veiklos optimizavimas ir naujų sprendimų diegimas įmonės logistinėje veikloje.
Aprašymas: The final work of master studies, 44 pages, 25 pictures, 9 tables, 50 references, 3 appendixes, in the Lithuanian language. Research object: logistics processes of trading company creating value. Research objective: having analysed the logistics processes of trading companies and the value created by them, to develop a trading company value creation model and test it empirically. Research aims: to analyse value creation of logistics services provided by trading companies theoretically; to develop a theoretical model of value creation of logistics services in trading companies based on logistics processes; to investigate value creation for farmers of logistics services provided by agricultural machinery trading companies; to analyse the results and to provide trading proposals for agricultural machinery companies on how to improve the logistics system and farmers’ services. Research methods: scientific literature analysis, qualitative research survey. Structure of the thesis. The thesis consists of a summary of the main concepts and list of terms, introduction, three main parts – theoretical, project, analytical, conclusions and recommendations, references and appendices. Part One analyses the theoretical aspects of logistics, concept of logistics, logistics processes creating value, logistics operation principles in value creation process, the concept of value, the quality of services, agricultural machinery trading companies and their services as well as their evaluation, a theoretical model of value creation in agricultural machinery trade companies based on logistics processes. Part Two is devoted to business analysis of logistics processes in agricultural machinery trade companies discussing the activities of companies, the scope of the problems and trends, and logistics services provided to customers. The part presents a qualitative study assessing logistics processes efficiency in agricultural machinery trade companies. Part Three deals with corporate logistics activity development for delivery. The proposed performance improvement activities: improvement of logistics operational efficiency, performance optimization and new solutions for logistics activities in companies.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4728
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Valdas Urbonas licencineSutartis.pdf82,23 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Valdas Urbonas Magistrinis.pdf1,37 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums