DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4727

Antraštė: AB „Achema“ filialo „Gaschema“ logistikos valdymas, plečiant veiklą užsienio rinkose
Kitos antraštės: Logistics Management of “Gaschema” a Branch of AB “Achema” (PLC) by Expanding Activities in Foreign Markets
Autoriai: Ratautas, Alfredas
Raktiniai žodžiai: logistikos valdymas; logistikos procesai; logistikos sistemos
logistics management; logistics processes; logistics systems
Leidimo data: 13-Bir-2016
Santrauka: Tyrimo objektas – veiklos plėtros į užsienio rinkas logistikos valdymas. Tyrimo tikslas – atlikus teorinių verslo plėtros į užsienio rinkas tikslų ir su jais susijusių logistikos sprendimų tyrimą, pasiūlyti galimas logistikos sistemų alternatyvas, įmonei plečiant veiklą naujose rinkose. Uždaviniai: 1. Nustatyti teorinius įmonių veiklos plėtros užsienyje tikslus, lygius ir rodiklius. 2. Išanalizuoti teorinius logistinio klientų aptarnavimo aspektus. 3. Parengti teorinę įmonės logistikos valdymo, plečiant veiklą užsienio rinkose, schemą. 4. Atlikti galimų logistikos sistemų, plečiant veiklą naujose rinkose, tyrimą. 5. Pasiūlyti galimas įmonės logistikos sistemų alternatyvas, plečiant veiklą naujose rinkose. Tyrimo metodai: analizuojant teorinius temos aspektus buvo naudojama sisteminė mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas. Empiriniam tyrimui atlikti naudotas kokybinio tyrimo metodas – situacijos analizė ir pasirinktos užsienio rinkos apžvalga. Tyrimo rezultatai: • Pirmoje darbo dalyje išanalizuoti įmonių veiklos plėtros užsienyje tikslai ir lygiai, išnagrinėti įmonių veiklos plėtros užsienyje rodikliai ir strategijos, atlikta logistinio klientų aptarnavimo bei logistikos sistemų parinkimo ir valdymo aspektų analizė, suformuota teorinė įmonės logistikos pasirinkimo ir valdymo, plečiant veiklą užsienio rinkose, schema. • Antroje darbo dalyje apibendrinta empirinio tyrimo metodika, atlikta AB „Achema“ filialo „Gaschema“ veiklos ir parduodamo „AdBlue“ produkto charakteristikų analizė. • Trečioje darbo dalyje pateikti AB „Achema“ filialo „Gaschema“ empirinio tyrimo rezultatai, atlikta įmonės logistikos sistemų alternatyvų analizė, vykdant eksportą į Ispanijos rinką, įvertintos AB „Achema“ filialo „Gaschema“ logistikos valdymo galimybės, vykdant „AdBlue“ gamybą Ispanijoje, įvertintos įmonės logistikos sistemos alternatyvos, pradėjus veiklą naujoje rinkoje, pasiūlytos galimos įmonės logistikos sistemų alternatyvos, plečiant veiklą naujose rinkose. • Atliktas empirinis tyrimas atskleidė galimas AB „Achema“ filialo „Gaschema“ logistikos sistemų alternatyvas, plečiant veiklą į Ispanijos rinką. Tyrimu nustatyta, kad „Gaschemai“ plečiant veiklą į Ispanijos rinką būtų efektyviausia rinktis nefasuoto „AdBlue“ laivais eksporto į Ispaniją strategiją, nes tai užtikrintų mažiausias su veiklos plėtra susijusias sąnaudas ir didžiausią laukiamą pelną, o mažiausiai efektyvu „Gaschemai“ būtų eksportuoti „AdBlue“ IBC konteineriais, tentais. Tyrimas atskleidė, kad tiek „AdBlue“ eksporto į Ispaniją, tiek produkto gamybos Ispanijoje atveju įmonė veiktų pelningai, gebėtų lanksčiai prisitaikyti prie skirtingų vartotojų poreikių jiems pasiūlydama įvairias logistinių sistemų sprendimų alternatyvas, tuo pat metu šiomis logistinėmis sistemomis užsitikrindama numatytą veiklos pelną. Darbo tyrimų rezultatai pristatyti studentų mokslinėje konferencijoje „JAUNASIS MOKSLININKAS 2016“, kurioje skaitytas pranešimas tema „Įmonių veiklos plėtros į naujas rinkas strateginiai ir logistiniai sprendimai: teorinis požiūris“.
Aprašymas: Research object: logistics management by expanding activities in foreign markets. Research aim: after making the theoretical research of objectives of activity expansion in foreign markets and logistics decisions related with it, to suggest possible alternatives for logistics systems to be expanded in foreign markets. Objectives: 1. To determine aims, levels and indicators of enterprise expansion in foreign markets theoretically; 2. To analyse the theoretical aspects of logistics customer service; 3. To formulate the theoretical scheme of enterprise activity expansion in foreign markets; 4. To make an investigation of possible logistics system expanding activity in foreign markets; 5. To suggest the possible alternatives of enterprise logistics system expanding activity in foreign markets. Research methods: systematic scientific literature analysis and generalization, qualitative research method, the analysis of the situation and the overview of selected foreign market. Research results: • Part One of the thesis analyses the aims, levels and indicators of enterprise expansion in foreign markets, studies the indicators and strategies of enterprise expansion in foreign markets, analyses the aspects of logistics customer service and logistics system selection and management, formulates the theoretical scheme of enterprise logistics selection and management by expanding activities in foreign markets. • Part Two of the thesis generalises the method of empirical research, analyses the activity of “Gaschema”, a branch of AB “Achema”, and the characteristics of product “AdBlue” sold by it. • Part Three of the thesis presents the results of empirical research of “Gaschema”, a branch of AB “Achema”, analyses company’s logistics system alternatives when exporting product to the Spain market, evaluates possibilities of “Gaschema”, a branch of AB “Achema”, “AdBlue” manufacturing in Spain, evaluates the alternatives of the company logistics system in the beginning of activity, suggests the possible alternatives of the company logistics system expanding activity to new markets. • Empirical research shows the possible logistics system alternatives of “Gaschema”, a branch of AB “Achema”, expanding activity to Spain market. Research shows that expanding activity to Spain market would be the most effective for “Gaschema” if the export strategy and export of prepacked “AdBlue” to Spain were chosen because this strategy guaranties the minimum expenditure and the maximum expected profit and export of “AdBlue” in IBC containers would be the least effective for “Gaschema”. The research shows that “Gaschema” both when exporting “AdBlue” to Spain and manufacturing product in Spain could operate profitably, would be able to adapt flexibly to various customer requirements by suggested them a number of logistics system decisions and at the same time these systems would ensure activity profit. Research results were presented in the student’s scientific conference “Young Scientist 2016“, where a report under the title “The Strategic and Logistics Decisions for Companies When Developing into New Markets: a Theoretical Approach” was presented.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4727
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Alfredas Ratautas licencineSutartis.pdf83 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Alfredas Ratautas Magistrinis.pdf1,33 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums