DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4677

Antraštė: Šilalės rajono vietos veiklos grupės viešojo intereso atstovavimas įgyvendinant vietos plėtros strategiją
Kitos antraštės: Representation of Public Interest When Implementing Local Development Strategy in Silalė District Local Action Group
Autoriai: Bacys, Darius
Raktiniai žodžiai: viešasis interesas; viešojo intereso atstovavimas; vietos plėtros strategija
public interest; representation of public interest; local development strategy
Leidimo data: 8-Bir-2016
Santrauka: Tyrimo objektas – viešojo intereso atstovavimas įgyvendinant 2007 – 2013 m. Šilalės r. vietos plėtros strategiją. Tyrimo tikslas – pagrįsti viešojo intereso atstovavimo, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, modelį. Uždaviniai: 1) Išanalizuoti viešojo intereso ir jo atstovavimo teorinius aspektus; 2) Išanalizuoti ir nustatyti vyraujančias viešojo intereso atstovavimo formas Šilalės r. vietos veiklos grupėje; 3) Išanalizuoti Šilalės r. vietos veiklos grupės 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategijos rengimo ir įgyvendinimo procesą; 4) Įvertinti viešojo intereso atstovavimo tinkamumą įgyvendinant 2007 – 2013 m. Šilalės r. vietos plėtros strategiją; 5) Nustatyti viešojo intereso atstovavimo įgyvendinant vietos plėtros strategiją modelio elementus ir jų charakteristikas. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, antrinių duomenų analizė, sintezė, statistinių duomenų analizė, loginė analizė, grafinio vaizdavimo, palyginimo, ekspertinio tyrimo ir kt. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje pateikta viešojo intereso ir jo atstovavimo samprata; • Antrojoje darbo dalyje atlikta Šilalės r. vietos veiklos grupės viešojo intereso atstovavimo 2007 – 2013 m. laikotarpiu analizė. • Trečiojoje darbo dalyje, remiantis pirmųjų dviejų dalių susistemintais duomenimis, parengtas vietos veiklos grupės viešojo intereso atstovavimo, įgyvendinant vietos plėtros strategiją, modelis. • Pagrindinė išvada - Šilalės r. vietos veiklos grupės viešojo intereso atstovavimas, įgyvendinant 2007 – 2013 m. vietos plėtros strategiją, įvertintas kaip tinkamas, organizacijos veiklą siejant su objektyvumu, visuomeninėmis vertybėmis ir bendru visuomenės interesu bei nepritariant teiginiams susijusiems su tam tikrų interesų protegavimu, nors visiškas prieštaravimas jiems nepatvirtintas. Tyrimo laikotarpis: 2010 – 2015 m. Tyrimo rezultatai publikuoti: BACYS, D. 2016. Viešojo intereso atstovavimo galimybės valdant kaimo vietovių pokyčius. Jaunasis mokslininkas 2016: studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys. 2016 m. balandžio 14 d. (2 priedas).
Aprašymas: Research object – representation of public interest when implementing 2007 – 2013 Silale district local development strategy. Research aim – to substantiate a model of public interest representation when implementing local development strategy. Objectives: 1) To analyze theoretical aspects of the public interest and its representation; 2) To review and identify the prevailing forms of public interest representation in Silale district local action group; 3) To examine local development strategy development and implementation process in Silale district local action group for 2007 – 2013; 4) To evaluate the adequacy of the public interest representation when implementing 2007 – 2013 Silale district local development strategy; 5) To identify elements and characteristics for representation of the public interest model when implementing a local development strategy. Research methods: analysis of scientific literature, logical and statistical data analysis, synthesis, graphical representation method, comparison method, expert interviewing method. Research results: 1) Part One analyses the concept of the public interest and its representation; 2) Part Two reviews and discusses representation of the public interest during the 2007 – 2013 period in Silale district local action group; 3) Part Three deals with prepared representation of the public interest model when implementing local development strategy, which is based on systematic data analysis of the first two parts of this thesis; 4) The main conclusion: representation of the public interest when implementing local development strategy during 2007 – 2013 period in Silale district local action group was assessed as appropriate. It was recognised that the organization’s activities were associated with objectivity, public values and the general public interest. Its activities weren’t associated with certain protectionist interests, although complete contradiction to them weren’t confirmed. Research period: 2010 – 2015. The research results were published: BACYS, D. 2016. The Opportunities of Public Interest Representation in Management of Rural Areas Changes. “Young Scientist 2016”: Articles of students’ research conference. 14 April 2016.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4677
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Darius Bacys authorLicense.pdf81,52 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Darius Bacys Magistrinis.pdf1,81 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums