DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4670

Antraštė: Akcizų efektyvumo siekiant valstybės tikslų daugiakriteris vertinimas
Kitos antraštės: Multi-Criterial Valuation of Excise Efficiency: State Approach
Autoriai: Ramanauskaitė, Julija
Raktiniai žodžiai: mokesčiai; akcizo mokestis; daugiakriteris vertinimas
taxes; excise tax; multi-criterial valuation
Leidimo data: 8-Bir-2016
Santrauka: Tyrimo objektas – akcizų politika. Tyrimo tikslas – parengti ir empiriškai patikrinti akcizų efektyvumo siekiant valstybės tikslų vertinimo modelį. Uždaviniai: 1. Teoriškai pagrįsti ir įvertinti akcizų įtaką valstybės tikslams. 2. Parengti akcizų efektyvumo vertinimo siekiant valstybės tikslų vertinimo modelį. 3. Empiriškai patikrinti akcizų efektyvumo vertinimo modelį Lietuvos, Lenkijos ir Slovakijos pavyzdžiu. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė ir sintezė, palyginimo, loginio modeliavimo, daugiakriteris SAW vertinimo metodas, grafinio vaizdavimo ir apibendrinimo metodai. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje pateikta akcizų reikšmė valstybės pajamoms, akcizų ir valstybės tikslų ryšys, išnagrinėtos akcizų surinkimo problemos, parengta akcizų efektyvumo vertinimo tyrimo loginė schema. • Antrojoje darbo dalyje nustatyti akcizų efektyvumo siekiant valstybės tikslų vertinimo rodikliai, sudaryta akcizų efektyvumo vertinimo metodika. Akcizų efektyvumo vertinimui pateiktas daugiakriteris vertinimo modelis susieja akcizų efektyvumo vertinimo kriterijus į bendrą visumą ir akcizo efektyvumo vertinimas pateikiamas viena reikšme. • Trečioje darbo dalyje atliekami skaičiavimai pagal antroje darbo dalyje parengtą akcizų efektyvumo vertinimo modelį. Modelis pritaikomas Lietuvos, Lenkijos ir Slovakijos pavydžiu, atliekamas akcizų efektyvumo vertinimo palyginimas tarpvalstybiniu lygiu. Daugiakriteris vertinimas leidžia atsižvelgti į visus akcizo mokesčio efektyvumą vertinančius rodiklius. Nuoseklus vertinimas sudaro galimybę stebėti kaip rodikliai įtakoja akcizų efektyvumą.
Aprašymas: Research object: the excise policy. Research aim: to prepare and empirically test the evaluation model of excise efficiency with regard to state objectives. Objectives: 1. To prove theoretically and assess the impact of excises on the state objectives; 2. To prepare excise efficiency evaluation model with regard to state objectives; 3. To check empirically excise performance evaluation model in Lithuania, Poland and Slovakia. Research methods: scientific literature analysis and synthesis, induction and deduction, statistical analysis, clustering, comparison, logical modelling, multi-criterial SAW evaluation method, graphical representation and summarization. Research results: • Part One examines the excise importance for state income, connection between excise and state goals, the problem of excise collection; presents a logic scheme of excise efficiency evaluation analysis. • Part Two of the paper determines the indicators of excise efficiency with regard to state objectives; presents excise performance evaluation methodology. Multiple criteria evaluation model introduced for excise efficiency evaluation links the excise efficiency criteria with the evaluation of the overall and excise efficiency evaluation is presented by a single value. • Part Three introduces calculations performed according to excise efficiency evaluation model presented in the second part of the paper. The model is applied according to the example of Lithuania, Poland and Slovakia, comparison of excise efficiency evaluation is performed cross border. Multi-criterial valuation allows taking into account all excise tax efficiency indicators. Consistent assessment makes it possible to monitor how the rates influence excise efficiency.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4670
Priskirta kitiems rinkiniams:2. Institucijos intranete prieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Julija Ramanauskaitė authorLicense.pdf82,77 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Julija Ramanauskaitė Magistrinis.pdf1,05 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums