DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2016 baigiamieji magistratūros darbai >
3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai) >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4657

Antraštė: Lietuvos ir Ispanijos "Natura 2000" teritorijų tinklo tyrimas
Kitos antraštės: Research of the territories of „natura 2000“ network of Lituania and Spain
Autoriai: Tamašauskaitė, Agnė
Raktiniai žodžiai: „Natura 2000“ teritorijos; paukščių apsaugai svarbios teritorijos; buveinių apsaugai svarbios teritorijos
“Natura 2000” sites; Special Protection Area (SPA); Special Areas of Conservation (SAC); Sites of Community Importance (SCI)
Leidimo data: 8-Bir-2016
Santrauka: Magistro studijų baigiamąjį darbą sudaro: 55 lapai, 23 paveikslai, 6 lentelės, literatūros sąrašą sudaro 63 šaltiniai. Mokslinis naujumas. Pirmą kartą atliktas Lietuvos ir Ispanijos „Natura 2000“ tinklo palyginimas. Tyrimo tikslas – palyginti Lietuvos ir Ispanijos „Natura 2000“ teritorijų tvarkymą ir apžvelgti šių teritorijų naudojimo perspektyvas. Tyrimo udaviniai: 1. Nustatyti, paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų kaitą; 2. Išanalizuoti „Natura 2000“ teritorijoms rengiamus gamtotvarkos planus; 3. Nustatyti žemės naudojimo ypatumus „Natura 2000 teritorijose; 4. Pateikti sprendimus, galinčius daryti teigiamą įtaką „Natura 2000“ teritorijoms. Atliekant tyrimą naudotas analitinis, palyginamasis, statistinės analizės ir grafinio vaizdavimo metodai. Tyrimui atlikti pirmiausiai buvo atlikta įvairių mokslinių šaltinių ir teisės aktų analizė. Surinkti duomenys apdoroti Excel ir ArcMap programomis. Tyrimo metu nustatyta paukščių ir buveinių apsaugai svarbių teritorijų kaita Lietuvoje ir Ispanijoje. Nustatyta, kad „Natura 2000“ teritorijos turi tendenciją didėti. Išnagrinėjus gamtotvarkos priemones, taikomas „Natura 2000“ teritorijose, pastebėta trūkumų, tačiau pasitelkus SSGG analizę (stiprybių – silpnybių – galimybių – grėsmių analizę), pateikti problemų sprendimo būdai. Išanalizavus žemės naudojimą „Natura 2000“ teritorijose, nustatyta, kad jose vyrauja miškai. Tačiau nevisi sklypai, į kuriuos įeina „Natura 2000“ teritorijos, yra tinkamai prižiūrimi – dalis jų apleisti.
Aprašymas: Master final thesis includes: 55 pages, 23 figures, 6 tables, 63 references. Scientific recency. For the first time carried out the comparison of “Natura 2000” network in Lithuania and Spain. The aim of the research – compare management of “Natura 2000” sites in Lithuania and Spain and review perspectives of these territories. Tasks of the research: 1. Determine the change of important birds and habitat protected areas; 2. Analyse nature management plans for “Natura 2000” territories; 3. Identify peculiarities of land use in “Natura 2000” sites; 4. Provide solutions which have a positive impact on “Natura 2000” sites. During the research were used analytical, comparative, statistical analysis and visualization techniques. For this research firstly were carried out various scientific sources and legislative analysis. Collected data were processed by Excel and ArcGIS programs. During the study was set the change of protected areas of birds and habitats in Lithuania and Spain. It was found that territories of “Natura 2000” tend to increase. Analysing nature management tools, which are applied for “Natura 2000” areas, was noticed some imperfections. In order to solve it, was invoked SWOT analysis (strengths – weaknesses – opportunities – threats analysis) where was found the way to solve the problems. Analysing the use of land in “Natura 2000” sites was found that forests take a big part of the territories. But not all the parcels, which are included in “Natura 2000” sites, are properly maintained – some of them are abandoned.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4657
Priskirta kitiems rinkiniams:3. Neprieinami magistratūros baigiamieji darbai 2016 (5 metai)

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Agnė Tamašauskaitė authorLicense.pdf81,72 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti
Agnė Tamašauskaitė Magistrinis.pdf683,36 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums