DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4184

Antraštė: Vietos produktų vertės didinimas siekiant Rietavo savivaldybės vystymosi darnumo
Kitos antraštės: Adding value to local products to development sustainability in Rietavas municipality
Autoriai: Laima, Dockevičienė
Raktiniai žodžiai: vietos produktas, darnus vystymasis, vietos produktų vertė
local product, sustainable development, value of local products
Leidimo data: 17-Gru-2015
Santrauka: Tyrimo objektas – vietos produktų vertės didinimas. Tyrimo tikslas – pagrįsti Rietavo savivaldybės vietos produktų vertės didinimo organizacines priemones darnaus vystymosi kontekste. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti vietos produktų vertės didinimo siekiant kaimiškų vietovių vystymosi darnumo teorinius aspektus. 2. Nustatyti veiksnius ir problemas lemiančias Rietavo savivaldybės darnumą ir vietos produktų vertę. 3. Pagrįsti vietos produktų vertės didinimo, siekiant Rietavo savivaldybės vystymosi darnumo, būdus ir priemones. 4. Numatyti vietos produktų vertės didinimo strategines priemones ir jų diegimo būdus Rietavo savivaldybėje. Tyrimo metodai: analizuojant teorinius vietos produktų vertės didinimo aspektus, naudoti bendramoksliniai tyrimo metodai – mokslinės literatūros analizė ir sintezė; atliekant Rietavo savivaldybės vystymosi potencialo ir vietos produktų vertės analizę, taikytas fokus grupių interviu, ekspertų, tyrimo dalyvaujant, idėjų skatinimo ir kiti metodai; surinktų duomenų apdorojimui ir sisteminimui naudota ekspertų, SSGG analizė, loginis mąstymas, grafinis vaizdavimas, lyginamoji analizė. Tyrimo teorinį pagrindą sudaro endogeninio ir egzogeninio vystymosi, tinklaveikos, viešojo administravimo ir kitos teorijos. Tyrimo rezultatai: Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėti kaimo vietovės vystymosi darnumo dėsningumai, apibrėžti vietos produktai ir jų vertės kūrimo būdai, aptarta verslo ir kultūros partnerystė kūrybinių industrijų kontekste ir klasterių kūrimo proceso dėsningumai. Antrojoje darbo dalyje remiantis teorija, taikant tyrimo dalyvaujant metodą atliktos verslo ir kultūros partnerystės Rietavo savivaldybėje ir Pieno kelio klasterio SSGG analizės. Trečiojoje darbo dalyje numatyti ir aprašyti du vietos produktų vertės didinimo būdai – verslo ir kultūros partnerystės Rietavo savivaldybėje ir Pieno kelio klasterio kūrimas. Numatyti Rietavo verslo informacijos centro strateginiai tikslai ir uždaviniai siekiant didinti vietos produktų vertę ir nukreipti Rietavo savivaldybės vystymąsi darnumo link. Pagrindinės išvados: Atliktas tyrimas atskleidė, kad Rietavo savivaldybėje vietos ištekliai sukuria naujas galimybes vietos produktų vertei didinti, tačiau trūksta iniciatyvų ir organizacinių mechanizmų, kurie apjungtų idėjas ir integruotų veiklas. Todėl siekiant spręsti šią problemą būtinas institucinių mechanizmų kūrimas ir darnių sąveikų tarp bendruomenės, verslo, mokslo ir valdžios plėtojimas. Išsiaiškinta, kad didžiausias potencialas padidinti vietos produktų vertę Rietavo savivaldybėje yra kultūros ir verslo sektoriaus veiklų integracija. Verslo ir kultūros partnerystės fenomenas tas, jog pasiekiamas ilgalaikis rezultatas, peržengiantis vienos gyventojų kartos ribas; partnerystė tampa vietos moraline ir etine norma; pamatinių vietos tradicijų, kurios saugojo ir formavo Rietavo išskirtinį identitetą, išsaugojimas. Tyrimo metu nustatytos dvi ryšių tarp vietos produktų vertės ir Rietavo savivaldybės vystymosi darnumo stiprinimo priemonės – sisteminės verslo ir kultūros partnerystės bei mini klasterio kūrimas. Įgyvendinusi numatytas priemones Rietavo savivaldybė įgis galimybę tapti pavyzdiniu regionu Lietuvoje, ne tik diskutuojančiu apie verslo ir kultūros partnerystę, bet ir diegiančiu sisteminius ilgalaikius sprendimus. Tyrimo rezultatai skelbti savivaldybės spaudoje.
Aprašymas: Research object – adding value to local products Research aim – to substantiate the organizational measures for sustainable development of adding value to local products in Rietavas minicipality. Objectives: 1. To analyze the adding value to local products to the theoretical aspects of sustainable development in rural areas. 2. To identify the factors and problems determining the sustainability in Rietavas municipality and the value of local products. 3. To substantiate the ways and means of adding value to local products to sustainable development in Rietavas municipality. 4. To provide strategies and promotion methods for the implementation of adding value to local products in Rietavas municipality Research methods: While analysing theoretical aspects of adding value to local products, general science research methods were used – analysis and synthesis of scientific literature; while preparing an analysis of the development potential and value of local products in Rietavas municipality used the focus group interviews, expert, examination, promotion of ideas and other methods; while processing and systemizing of the collected data used analysis of experts, SWOT, logical thinking, a graphic representation, the comparative analysis. The theoretical study is based on endogenous and exogenous development, networking, public administration and other theories. Research results: The theoretical part of the thesis examines the sustainability patterns of the development of rural areas, defines local products and value-creating ways, discusses the business and cultural partnership in the context of the creative industries and cluster development process patterns. In the second part according to the theory, using test method, the analysis of the business and cultural partnership in Rietavas municipality and SWOT of the Milk Road cluster were carried out. In the third part it is provided and described two techniques of adding value oflocal products – business and cultural partnership in Rietavas municipality and the creation of Milk Road cluster. It is provided Rietavas Business Information Centre's strategic goals and objectives in order to increase value to local products and direct Rietavas municipality towards development sustainability. The conclusions or teoretical and practical importance of the thesis. The research has revealed that the local resources of Rietavas municipality create new opportunities for adding value to local products, but there are lack of initiatives and organizational mechanisms to bring ideas and integrated activities together. Therefore, it is necessary to create the institutional mechanisms and harmonious interaction between the community, business, education and government development in order to solve this problem. It was found out that the greatest potential to increase adding value to local products of Rietavas municipality is the integration of cultural and business activities. Phenomenon of business and partnership culture is the achievement of the long-term result that transcends the limits betweeen generations; local partnership becomes moral and ethical norm; preservation of basic local traditions which created the unique identity of Rietavas. The research determines two measures to strengthen the coherence between the local value of the products and sustainable development of Rietavas minicipality - systemic business and cultural partnership and the creation of mini-cluster. Implementation of the provided measures in Rietavas municipality will gain the opportunity to become a model area in Lithuania, discussing not only business and cultural partnerships, but also introducing the systematic long-term solutions. The results are publish in the municipal press.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4184
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
DockevicieneL_magistr.pdf3,18 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums