DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3851

Antraštė: Naftos skirtuvų SEPKO efektyvumo tyrimai
Kitos antraštės: INVESTIGATION OF OIL SEPARATORS SEPTIC TREATMENT EFFICIENCY
Autoriai: Laukaitis, Rokas
Raktiniai žodžiai: Nuotekų valymas, Naftos skirtuvas, koalescencinė medžiaga
Sewage treatment, Oil separator, coalescence material
Leidimo data: 2-Bir-2015
Santrauka: Šiame darbe nagrinėjamas SEPKO naftos skirtuvų efektyvumas. Vienas iš žalingiausių aplinkos teršalų yra nafta ir jos produktai. Patekę į atvirus vandens telkinius, naftos produktai sukelia reikšmingą pavojų biotinei aplinkai. Tiriami įrenginiai — naftos produktų skirtuvai SEPKO 15 ir SEPKO 50 skirti lengvųjų naftos produktų atskyrimui iš paviršinių bei gamybinių nuotekų. Atliekant tyrimą buvo naudojami mokslinės literatūros analizės ir eksperimentinio tyrimo metodai. Eksperimentiniam tyrimui atlikti pasirinkti „UAB Eneka“ gaminami naftos skirtuvai SEPKO su koalescenciniais moduliais. Naftos skirtuvai išbandyti pagal LST EN 858-1 „Konstravimo, veikimo ir bandymo principai, ženklinimas ir kokybės tikrinimas“ standartą, nustatyti skirtuvų vardinis dydis NS 15 ir NS 50 bei naftos skirtuvų klasė I. Pasiektas ES šalyse reikalaujamas naftos produktų išvalymo efektyvumas. Buvo išbandyti 15 l/s ir 50 l/s našumo, dviejų pakopų naftos skirtuvai tai nuotekų valymo įrenginiai, leidžiantys pasiekti nuotekose reikalingą išvalymo efektyvumą iki 5 mg/l liekamųjų naftos produktų. Tyrimais buvo nustatyta, kad naftos skituvuose NS 15 ir NS 50, sumažinus koalescencinių paketų skaičių, plokščių tūris sumažėjo atitinkamai 20% ir 33,33%, net ir sumažinus tūrį buvo pasiektas reikalingas norminis 5 mg/l naftos produktų išvalymo efektyvumas.
Aprašymas: This work deals with investigation of oil separators septic treatment efficiency. One of the most harmful pollutants are oil and its products. Once in the open water reservoirs, oil products induces a significant risk of biotic environment. Studied plants — oil water separator SEPKO 15 and water separator SEPKO 50 for the separation of light oil products from surface and production waters. During researches were used scientific literature analysis and experimental research methods. For experimental study were chosen to perform “UAB Eneka” produced oil water separators SEPKO with coalescing modules. Oil separators tested according to DIN EN 858-1 "design, performance and testing principles, marking and quality” control standard, set separators nominal size NS 15 and NS 50 and oil separators class I. Reached EU countries rely on oil clean-up efficiency. It has been tested 15 l/s and 50 l/s performance, two-stage oil separators are wastewater treatment plants, which let achieve the cleaning efficiency of up to 5 mg/l of residual oil Researches have found that in the oil separators NS 15 and NS 50, reducing the number of coalescence packets, plate capacity respectively decreased by 20% and 33.33%, even with a reduction in capacity, required standard of 5 mg/l of residual oil, clean-up efficiency were reached.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3851
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
R. Laukaitis MBD.pdf2,69 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums