DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3838

Antraštė: Saugomų teritorijų teisinio reglamentavimo Lietuvoje ir Lenkijoje ypatumai
Kitos antraštės: Legal regulation of protected areas in Lithuania and Poland
Autoriai: Turauskas, Kęstutis
Raktiniai žodžiai: Saugomos teritorijos, saugomų teritorijų sistema, teisinis reglamentavimas, nacionaliniai parkai, draustiniai, rezervatai, „Natura 2000“
protected areas, system of protected areas, legal regulation, national parks, reserves, „Natura 2000“.
Leidimo data: 1-Bir-2015
Santrauka: Šiame darbe analizuojamos Lietuvos ir Lenkijos saugomų teritorijų sistemos ir jų teisinė bazė. Pagrindinis baigiamojo darbo tikslas yra išanalizuoti abiejų valstybių teisinio reglamentavimo saugomų teritorijų srityje ypatumus. Temos aktualumas yra akivaizdus – norint apsaugoti visuomenei ir valstybei svarbias teritorijas, reikia sukurti tinkamą teisinį reguliavimą, kuris ne tik padėtų įgyvendinti tokią apsaugą, bet kartu būtų suderinamas ir su visuomenės interesais. Tyrimo metodika apėmė Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos, Saugomų teritorijų valstybės kadastro, Statistikos departamento, Lietuvos Aplinkos apsaugos ministerijos ir kt. duomenų bazių informacijos ir statistinių duomenų, Lenkijos Valstybinio gamtos apsaugos direkcijos, Valstybinės gamtos apsaugos registro, Lenkijos Aplinkos ministerijos bei EAA pateikiamų duomenų ir statistikos duomenų, abiejų šalių teisinės bazės, saugomų teritorijų ir Aplinkos apsaugos įstatymų nuostatų bei kitų su saugomų teritorijų apsaugos, tvarkymu ir naudojimu susijusiųjų teisės aktų, poįstatyminių teisės aktų palyginamąją analizę, analogiškų teiginių bei skirtumų generavimą, probleminių sričių deklaravimą. Atliktas tyrimas parodė, kad Lietuvos ir Lenkijos teisinis reglamentavimas nagrinėjamoje srityje panašus, tačiau su kiekvienai valstybei būdinga specifika. Be to, tiek Lenkija, tiek Lietuva yra reikšmingiausių tarptautinių susitarimų dalyvės ir ES narės, todėl daug tarptautinių ir ES teisės aktų yra receptuota ir minėtų valstybių nacionalinėse teisės sistemose, kas jų teisinį reglamentavimą dar labiau suvienodina. Tyrimo rezultatai leidžia teigti, jog Lietuvos saugomų teritorijų priežiūros sistema yra ganėtinai paini ir sudėtinga. Tuo tarpu Lenkijos saugomų teritorijų sistema stipriai orientuota į IUCN pateiktą saugomų teritorijų klasifikaciją, todėl yra nepalyginamai paprastesnė nei Lietuvos. Paaiškėjo, jog abiejose valstybsė saugomų teritorijų valdymas nėra efektyvus dėl netinkamai taikomų reikiamų priemonių, neadekvataus suinteresuotųjų asmenų ir vietos gyventojų įtraukimo į tvarkymo procesą. Esminė efektyvaus valdymo problema - neveiksmingas lėšų panaudojimas, brangiai kainuojantis teritorijų perplanavimas.
Aprašymas: This master‘s thesis analyzes the legal regulation of protected areas in Lithuania and Poland. The purpose of the work is to perform a comperative analysis of legal regulation at the national, international and EU level in the field of protected areas between Lithuania and Poland and present the essential similarities and differences. Relevance of the topic is undoubful - in order to protect the territories which are considered to be essential for biodiversity conservation, it is necessary to create an appropriate legal regulation. This regulation should implement such a protection which would be compatible with the public interest. At the same time, the objective changes in society require a need not only to create the legal framework for the implementation of this protection, but it is necessary to change it if necessary, and adopt best practices from other countries. Special protected areas are the water and (or) land territories which have the special legal protection regime. Protected areas are locations which receive protection because of their recognised natural, ecological and/or cultural values. There are several kinds of protected areas, which vary by level of protection depending on the enabling laws of each country or the regulations of the international organisations involved. Therefore, the differences between the systems of protected areas often lead to the disagreements between the counties. Comparing the legal basis between Poland and Lithuania, it is quite similar, however, with the particularities that every country has. Lithuania and Poland are the members of European Union, so their legislation must be in compliance with European Union legal acts. The analysis showed that the legal regulation in Lithuania and Poland is quite similar, but with the particular specifications. In addition to this, both Poland and Lithuania are members of the most significant international agreements and EU member states. According to this, a number of international and EU legislation is implemented in the national law of member states.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3838
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Turausko MBD.pdf1,49 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums