DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3829

Antraštė: Panemunės dvarų sodybų teritorijų planavimo ypatumai
Kitos antraštės: Planungsbesonderheiten bei Panemunes herschaftlichen Landsitzen
Autoriai: Abromaitė, Jurgita
Raktiniai žodžiai: buvusių dvarų sodybos, parkas, žemės naudojimas, dvaras, kraštovaizdis, teritorija
ehemalige Herrensitze, Parks, Landnutzung, Herrenhaeuser, Landschaft, Teritorium
Leidimo data: 29-Geg-2015
Santrauka: Tyrimo objektas: Panemunės teritorija, apimanti ruožą nuo Kauno rajono iki Jurbarko rajono su Panemunės buvusių dvarų teritorijomis, įsikūrusiomis pietvakarinėje Lietuvos dalyje ir daugiau kaip 70 kilometrų atstumu prigludusiomis prie Nemuno upės. Tyrimo tikslas: Išanalizuoti Panemunės dvarų žemės naudojimą, esamą dvarų pastatų padėtį, parkų būklę, jų panaudojimą ir valdymą. Uždaviniai: 1. Išanalizuoti ir apibendrinti turimą istorinę medžiagą apie Panemunės buvusių dvarų teritorijas. 2. Išanalizuoti Panemunės dvarų bei juos supančių parkų šiandieninę situaciją. 3. Nustatyti dvarų sodybų teritorijų pastatų, žemės sklypų naudotojus išsiaiškinti kylančias problemas susijusias su jų valdymu. 4. Aptarti svarbiausias problemas vyraujančias Panemunės dvarų sodybų parkų teritorijose. 5. Įvertinti Panemunės dvarų sodybų parkų gamtovaizdžio estetinį vaizdą, aptarti gautus rezultatus. Tyrimo medodai: Tyrimai atlikti įvertinant susiklosčiusią šiandieninę situaciją, objektus apžiūrint ir įvertinant nuvykus į vietą, bei atliekant duomenų analizę aprašomuoju ir lyginamuoju metodais remiantis gautais žemės sklypų planais, panaudojant apžiūros ir estetinio – rekreacinio vertinimo metodiką. Kaimo kraštovaizdžio istorinėje raidoje dvarų, pilių žemėnaudos kito neatsiejamai nuo žemės santykių pertvarkymo būdo. Patys stabiliausi kraštovaizdžio elementai yra dvarų sodybos su statiniais ir parkais. Todėl šiandien dvarai visuomenėje daugiausia yra žinomi kaip dvarų sodybos – kultūros paveldo objektai. Tyrimo rezultatai: Apžiūrėjus vietovėje bei įvertinus keturis analizuojamus Panemunės teritorijos ruože esančius parkus, buvo nustatyti gamtovaizdžio požymių estetiškumo vertinimo balai. Geriausia įvertintas ir daugiausia balų vertinant mano kaip ekspertės akimis gavo Panemunės (Vytėnų, Gelgaudų) pilies dvaro sodybos parkas. Praščiausiai įvertintas Belvederio dvaro parkas. Maksimalus gamtovaizdžio estetiškumo vertinimo balų skaičius buvo 173 balai. Nors tokio didelio balų kiekio neskyriau nei vienam analizuojamam objektui, nes mano nuomone, nei vienas analizuojamas parkas neatitinka gamtovaizdžio estetiškumo keliamų rodiklių reikalavimų visu 100 %. Raudondvario dvaro parkas įvertintas 103 balais iš 173 balų. Belvederio dvaro parkas įvertintas 98 balais iš 173 balų. Raudonės pilies dvaro parkas įvertintas 101 balais iš 173 balų. Panemunės pilies parkas įvertintas 114 balų iš 173 balų. Atliekant tyrimus buvo nustatyta Panemunės pilies dvaro, Raudonės pilies dvaro, Belvederio dvaro, Raudondvario dvaro sodybų žemės naudmenų sudėtis, dabartinių dvarų pastatų, žemės nuosavybės formos bei analizuota aplink dvarus ar pilis plytinčių parkų būklė bei kraštovaizdis.
Aprašymas: Untersuchungsobjekt: Bereich Panemune, der den Abschnitt von Kaunas Bezirk bis Jurbarkas Bezirk zu Panemunė Bezirk mit ehemaligen Herrensitzen im Südwesten Litauens und mehr als 70 Kilometer in der Umgebung Nemunas. Das Ziel: Landnutzungsanalyse der Gueter in Panemune, Gebäudebestand, den Zustand der Parkanlagen, deren Nutzung und Verwaltung. Aufgaben: 1. Analyse und Zusammenfassung der verfügbaren historischen Materialien über ehemalige Herrensitze in Panemune. 2. Analyse der gegewaertigen Situation in Panemunė Güter und Parks. 3. Herauszufinden heutige Haus- und Landnutzer, die Probleme in der Verwaltung. 4. Ueberblick ueber die vorherrschenden Probleme in Panemunė herrenschaftlichen Parks zu verschaffen. 5. Bewertung der aesthetischen Erscheinung in Panemunė herrschaftlichen Parks, um die Ergebnisse zu diskutieren. Untersuchungsmethoden: Forschung wurde im Feldversuch unter Berücksichtigung der gegenwärtigen Situation durchgeführt, und die Datenanalyse wurde mit beschreibenden und vergleichenden Verfahren verwendet, unterstuetzt vom Grundstücksplan unter Kontrolle von Stil - Freizeitbewertungsmethodik. Landschaft im ländlichen Raum veraenderte sich in der historischen Entwicklung der Herrenhäuser, Burgen in Bezug auf Reorganisationen. Die stabilsten Landschaftselemente sind Herrenhäuser und Parks. Daher werden heute Herrenhäuser in der Gesellschaft in erster Linie als Kulturerbe bekannt. Ergebnisse: Nach dem Feldversuch werden die vier analysierten Parks im Gebiet Panemunė nach Landschaftselementen ästhetischen Werten bewertet. Am besten bewertet und bekam die meisten Punkte Panemunė (Vytėnų, Gelgaudas) Burgspark. Am schwaechsten wurde Belvedere Sitzpark bewertet. Maximale Bewertungszahl von 173 Punkten enthielt Landschaftsästhetik. Maximale Punktmenge vergab ich keinem einzigen Sitz, denn meiner Meinung nach, keine der Parklandschaften entspricht den ästhetischen Anforderungen aller Indikatoren zu 100%. Raudondvaris Gutspark wurde mit 103 Punkten von 173 Punkten bewertet. Belvedere Sitzpark wurde mit 98 Punkte von 173 Punkten bewertet. Raudonė Burgspark wurde mit 101 Punkten von 173 Punkten bewertet. Panemunė Burgspark wurde mit 114 Punkten von 173 Punkten bewertet. Während der Forschung wurden Panemunė Burg, Panemunė Burg, Belvedere Sitz, Raudondvario Herrenhäuser die Zusammensetzung der Landnutzung, Herrenhaeuser, der Zustand der Landschaft festgestellt und analysiert.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3829
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
AbromaitesJ-MBD.pdf2,14 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums