DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3815

Antraštė: Nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai bei tendencijos 2013 – 2015 metais
Kitos antraštės: The real estate market changes and trends in 2013-2015
Autoriai: Macijauskas, Matas
Raktiniai žodžiai: nekilnojamas turtas, rinkas, butai
real estate, market, flats
Leidimo data: 28-Geg-2015
Santrauka: Magistro darbe yra, 47 puslapiai, 20 paveikslų, 25 literatūros šaltinis. Darbas parašytas lietuvių kalba. PRASMINIAI ŽODŽIAI: nekilnojamas turtas, rinka, butai, namai, kainos. Tyrimo objektas: Kauno ir Vilniaus miestų gyvenamo nekilnojamo turto rinka. Tyrimo tikslas: Sulyginti gyvenamo turto rinkas Vilniaus ir Kauno miestuose. Uždaviniai: 1. Apžvelgti 2014 metų visą nekilnojamojo turto rinką ir ekonominę situaciją Lietuvoje; 2. Aptarti nekilojamojo turto rinkos panašumus Vilniaus ir Kauno nekilnojamojo turto rinkose; palyginti Vilniaus ir Kauno nekilnojamojo turto rinkas; 3. Aptari nekilojamojo turto pokyčius 2013 m. 2014 m.; 4. Apžvelgti makroekonomikos įtaką nekilnojamo turto rinkai; apžvelgti 2015 metų nekilnojamojo turto rinkos tendencijas ir ekspertų analizes bei prognozes. Tyrimo metodai: nekilnojamo turto rinkos analizė, galimybių tyrimas, investicijų analizė, bendra vietinės ekonominės padėties analizė, duomenų lyginamoji analizė. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje buvo išnagrinėta 2014 metų bendra gyvenamo nekilnojamo turto rinka, pateikti kainų augimo, sandorių skaičiaus kitimo grafikai su komentarais. Buvo nustatyta kad nekilnojamo turto rinka atsigauna, kainos kyla. • Antrojoje darbo dalyje išnagrinėta Kauno miesto bendra nekilnojamojo turto rinka, išanalizuoti metiniai butų pirkimo – pardavimo sutarčių rodikliai, išreikštos procentinės kimų išraiškos. Tyrimo metu buvo nustatyta, jog kiekvienais metais butų sandorių skaičius auga tiek Kauno mieste tiek Vilniaus, grafiškai pavaizduota kaip (tiriamu laikotarpiu) priklauso naujų butų įregistravimas ir sandorių procentinis augimas. • Trečiojoje darbo dalyje pateikta Lietuvos makroekonomikos rodiklių analizė, nedarbo lygio kitimo analizė, nustatytos sandorių skaičiaus priklausomybės nuo ekonominių rodiklių; Šioje dalyje buvo nustatyta jog metų laikotarpyje 2013 ir 2014 metais pirmuosiuose ketvirčiuose nedarbo lygis buvo aukščiausias, o 3-čiajį ketvirtį nedarbo lygis, metų atžvilgiu, buvo mažiausias. • Ketvirtojoje dalyje yra lyginami Kauno ir Vilniaus miestų gyvenamo nekilnojamo turto rinkos panašumai, skirtumai, apžvelgiama tiriamųjų miestų bendra nekilnojamo turto rinka, apibendrinama 2015 metų rinka, po valiutos pasikeitimo. Buvo nustatyta jog, valiutos pasikeitimas nepadarė praktiškai jokio įtakos gyvenamos paskirties nekilnojamam turtui, tačiau padarė didelę įtaką 2014 metais pirko – paradavimo sandorių skaičiui. • Pagrindinės išvados yra tai jog pastebimas Lietuvos nekilnojamo turto rinkos atsigavimas, Lietuvos Respublikos ekonomikos augimas, gerėjanti fizinių asmenų perkamoji galia ir darbo užmokesčio augimas visoje šalyje.
Aprašymas: Master Graduation Theses has 47 pages, 20 figures, 25 references, It is wrote Lithuanian language. KEY Words: real estate, market, flats, houses, prices. Research Object: Real estate market of Vilnius and Kaunas. Research Aim: Compare Vilnius and Kaunas residential market in 2013-2015. Research Objectives: 1. Overview of 2014 the entire real estate market and the economic situation in Lithuania; 2. Discuss similarities in the real estate market of Vilnius and Kaunas cities; compare Vilnius and Kaunas real estate market; 3. Discuss real estate development in 2013. 2014. The results: • The first part was examined the 2014 total residential real estate market, the supply of price increases, changes in the number of transactions charts with commentary. It was found that the real estate market is recovering, prices are rising. • The second part explored the city of Kaunas overall real estate market, analyze the annual purchase of apartments - sale contracts indicators, expressed in percentage lic expression. The investigation found that each year is the number of transactions is growing both in Kaunas and Vilnius, as graphically illustrated in (during the period) depends on the registration of new apartments and transaction growth percentage. • The third part of the Lithuanian macroeconomic indicators, unemployment rate variation analysis, the number of transactions dependence of economic indicators; This part has been established that in the period 2013 and 2014 first quarterly unemployment rate was the highest, while the 3-Chiayi level of unemployment, in respect of the year, was the lowest. • The fourth part is a comparison of Kaunas and Vilnius residential real estate market similarities, differences, an overview of subjects overall urban real estate market, summarizing the 2015 market, after the currency change. • The main conclusion is that the observed Lithuanian real estate market recovery, the Lithuanian economic growth, improving the purchasing power of individuals and wage growth across the country.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3815
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Macijauskas_magistras.pdf651,84 kBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums