DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3763

Antraštė: Kaišiadorių miesto plėtros analizė darniojo vystymosi aspektu
Kitos antraštės: Evaluation of the Kaisiadorys in the harmony aspect
Autoriai: Petrulevičiūtė, Odeta
Raktiniai žodžiai: darni plėtra, prioritetinis vertinimas, darnos vertinimas
sustainable development, system priority, urban development
Leidimo data: 25-Geg-2015
Santrauka: Magistro baigiamasis darbas, 61 puslapis, 5 lentelės ir 20 paveikslų, 61 literatūros šaltinis, 6 priedai, lietuvių kalba. Prasminiai žodžiai: darni plėtra, prioritetinis vertinimas, Kaišiadorių miestas, darnos vertinimas, COPRAS. Tyrimo objektas – Kaišiadorių miesto gyvenamoji aplinka. Tyrimo tikslas – ištirti dabartinę Kaišiadorių miesto būklę bei sukūrus darnaus vystymosi rodiklių prioritetinę sistemą įvertinti miesto darnumo lygį. Tyrimo uždaviniai: 1. Išnagrinėti darnaus vystymosi koncepciją ir miestų darnumo vertinimo svarbą. 2. Atlikti detalią Kaišiadorių miesto esamos būklės analizę ir įvardinti problemas. 3. Suformuoti darnaus vystymosi rodiklių prioritetinį suskirstymą, kuriuo naudojantis būtų galima lengviau ištirti darnią miesto plėtrą. 4. Išnagrinėti ir pritaikyti sukurtą darnios plėtros vertinimo metodiką Kaišiadorių miestui. Tyrimo metodai: 1. Analizės. 2. Matematinės statistikos. 3. Anketa. 4. Daugiakriterinė analizė. 5. Apibendrinimo. Tyrimo rezultatai: • 1 darbo dalyje išnagrinėta darnios plėtros samprata bei jos tyrimui naudojamų rodiklių, tyrimų metodų samprata. • 2 darbo dalyje ArcGIS programos aplinkoje buvo pavaizduota ir išnagrinėta Kaišiadorių miesto esama būklė darniojo vystymosi aspektu. Remiantis atliktų apklausų bei taikyto ekspertinio metodo rezultatais buvo sukurtas bendras darnios plėtros tyrimams tinkantis prioritetinis vertinimo modelis, susidedantis iš septynių darnios plėtros vertinimo rodiklių grupių. • 3 darbo dalyje naudojantis daugiakriterinio metodo COPRAS rezultatais ArcGIS programoje buvo pavaizduotas Kaišiadorių miesto gyvenimo kokybės bei miesto plėtros darnumo atžvilgiu lygis. • Šiame darbe atliktų tyrimų duomenys, analizė bei sudaryta darniai plėtrai įvertinanti prioritetinė sistema (modelis) gali būti sėkmingai taikoma Lietuvos miestams. Ji lengviau gali padėti palyginti miestų plėtrą darnumo aspektu tarpusavyje, vėliau tirsiantiems tą pačią gyvenvietę ši informacija gali padėti pamatyti, kaip kinta gyventojų gyvenimo kokybė bei kaip miesto plėtra atitinka suformuluotus darnumo kriterijus. Pasirinkto miesto vaizdavimas žemėlapyje pagal suformuotą modelį suteikia galimybę tiksliau išskirti silpnesnes ir stipresnes miesto puses, parodyti, kokioms problemoms reikėtų skirti didžiausią dėmesį taip padedant geriau suformuoti valstybės biudžeto paskirstymą.
Aprašymas: Master Graduation Thesis, 61 pages, 5 tables ir 20 figures, 61 references, 6 appendixes, in the Lithuanian language. Keywords: sustainable development, system priority, Kaisiadorys town, urban development, COPRAS. Object of the research – Kaisiadorys town living environment. Aim of the research – analyse the current state of Kaisiadorys town and establishment of sustainable development indicators in the priority system to assess the level of urban sustainability. Objectives: 1. Examine the concept of sustainable development and urban sustainability relevance. 2. Perform a detailed Kaisiadorys town current state analysis and problem identification. 3. To develop indicators of sustainable development a priority breakdown, which could potentially facilitate investigation of sustainable urban development. 4. Examine and adjust a balanced development of the methodology for assessing town of Kaisiadorys. Research results: • the first part examines the concept of sustainable development and the indicators used in the study, research methods approach. • the second part in ArcGIS shows and analyzes the current status of the town of Kaisiadorys in the harmony aspect. According to surveys conducted by experts and the applied method was to provide a common sustainable development research suitable for priority assessment model consisting of seven indicators to measure the sustainable development groups. • the third part shows through the multicriterial COPRAS method results in ArcGIS the quality of living and Kaisiadorys town urban development in relation to the level of sustainability. • This paper studies the data analysis and the establishment of sustainable development evaluating priority system (model) that can be successfully applied in Lithuanian cities. It may help to facilitate comparison of urban development sustainability aspect with each other for further researchers, the following information may help to see how the quality of life of the population is changing as well as urban development formulated in line with sustainability criteria. For the selected city on the map, according to its depiction of the model it makes it possible to distinguish accurately weaker and stronger sides of the city, showing you what problem should focus on helping to improve to form the state budget allocation.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3763
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Petruleviciute_O_Kaisiad. m. pletra.pdf1,88 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums