DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3715

Antraštė: Įvairios skiriamosios gebos aerovaizdų naudojimo galimybės medžių būklės tyrimuose
Kitos antraštės: Possibilities of using aerial images of different resolutions for investigations of a tree conditionstigation
Autoriai: Sajonas, Mantas
Raktiniai žodžiai: defoliacija, įvairios skiriamosios gebos aerovaizdai, aerovaizdų charakteristikos.
defoliation, aerial images of different resolutions, characteristics of aerial images.
Leidimo data: 25-Geg-2015
Santrauka: Baigiamajame darbe tiriama įvairios skiriamosios gebos aerovaizdų naudojimo galimybės medžių būklės tyrimuose. Darbo objektas – Aukštaitijos KMS (kompleksinio monitoringo stotyje). Taip pat Minčiagirės girininkijoje esantis medynas. Darbo tikslas – darbo tikslas yra įvertinti įvairios skiriamosios gebos aerovaizdų galimybes medžių būklės ir jų dendrometrinių parametrų tyrimuose. Darbo uždaviniai – 1) Įvertinti skirtingos skiriamosios gebos aerovaizdų reikšmę medžių būklės tyrimuose (medžių lajų defoliacijai nustatyti). 2) Įvertinti skirtingos skiriamosios gebos aerovaizdų reikšmę medžių būklės tyrimuose (medžių dendrometriniams parametrams nustatyti). 3) Įvertinti skirtingos skiriamosios gebos aerovaizdų naudojimo galimybes medžių radialiajam periodiniam prieaugiui nustatyti. 4) Pateikti pasiūlymus dėl aerovaizdų naudojimo medžių lajų įvairioms charakteristikoms vertinti. Darbo metodai – gautų įvairios skiriamosios gebos aerovaizdų charakteristikų analizė, vektorizuojant medžio lajas aerovaizduose, vektorizuotų lajų skaitinių reikšmių nustatymas ir analizė. Darbo rezultatai – Ortofoto ir stambaus mastelio aerovaizdai medžio lajos defoliacijai tirti tinka labai ribotai, nes šių aerovaizdų mažas ir nepatikimas informatyvumas. Defoliacijai nustatyti nuotoliniais tyrimais turi būti naudojamos aerovaizdų artimųjų infraraudonųjų spindulių spinduliuotės reikšmės, nes šios reikšmės patikimiausiai ir statistiškai reikšmingiausiai identifikuoja medžių lajų būklės pokyčius. Stambaus mastelio aerovaizdai gauti bepiločio orlaivio pagalba gali būti naudojami medžio dendrometrinių parametrų (medžio skersmens ir lajos ploto) tyrimams nuotoliniu metodu. Nustatyti koreliaciniai ryšiai tarp aerovaizdų skirtingų spektro zonų reikšmių ir medžių dendrometrinių parametrų buvo statistiškai reikšmingi. Nustatyti koreliaciniai ryšiai tarp aerovaizdų skirtingų spektro zonų reikšmių ir periodinio radialiojo prieaugio buvo taip pat reikšmingi. Pagrindinis veiksnys sąlygojantis šias priklausomybes – suma reikšmių (SUM_) atspindi medžio išsivystymo lygį. Stambaus mastelio aerovaizdai gauti naudojant bepiločius orlaivius sėkmingai gali būt taikomi nuotoliniuose tyrimuose, nustatant medžių lajos parametrus, lajų glaudumo koeficientą bei tarnauti kaip istorinė medžiaga medyno vystymosi ypatumams vertinti ateityje.
Aprašymas: The final thesis deals with the possibilities of using aerial images of different resolutions for investigations of a tree condition Research object - Aukštaitijos KMS (Integrated monitoring station). And also Minčiagirės forest. Aim of research - is to evaluate the possibilities of using aerial images of different resolutions for investigations of a condition and dendrometric parameters of trees. Objectives of research - 1) to evaluate the importance of aerial images of different resolutions for investigations of a tree condition (estimation of tree crowns defoliation). 2) to evaluate the importance of aerial images of different resolutions for the investigations of a tree condition (estimation of dendrometric parameters of trees). 3) to evaluate the possibilities of using aerial images of different resolutions for measurement of periodic radial increment of trees. 4) To submit proposals of using aerial images for evaluation of various characteristics of tree crowns. Research methods – are the analysis of the characteristics of the aerials images of different resolutions obtained by vectoring tree crowns on aerial images, estimation and analysis of numerical values of the vectorized crowns. Results - Suitability of using an orthophoto and large scale aerial images for investigations of tree crown defoliation is very limited, since the information available in these aerial images is insufficient and unreliable. In order to estimate defoliation by means of remote investigations, the values of near infrared aerial images shall be used, since these values allow to identify the changes in the condition of tree crowns in the most reliable and statistically significant way. Large scale aerial images obtained by means of an unmanned aircraft may be used for investigations of dendrometric parameters of trees (tree diameter and crown area) carried out by using a remote method. The established correlation relations between the values of different zones of spectrum of aerial images and dendrometric parameters of trees were statistically significant. The established correlation relations between the values of different zones of spectrum of aerial images and periodic radial increment were statistically significant. The main factor determining these correlations, i.e. the amount of values (SUM_), reveal the level of development of a tree. Large scale aerial images obtained by means of an unmanned aircraft may be successfully used for remote investigations aimed at determining the tree crown density coefficient and serve as historical material for evaluation of the particularities of development of the stand in the future.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3715
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Mantas_Sajonas_Magistrinis.pdf2,28 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums