DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3702

Antraštė: Darbas kaip vertybė profesinio ugdymo turinyje
Kitos antraštės: Work as a Value in the Contents of Vocational Education
Autoriai: Jančius, Rūtenis
Raktiniai žodžiai: Vertybės, darbas, profesinio ugdymo turinys
values, work, content of vocational education
Leidimo data: 21-Geg-2015
Santrauka: Magistrinis baigiamasis darbas yra 94 puslapių, 27 paveikslų, 8 lentelės, 55 literatūros šaltiniai, 10 priedų, lietuvių kalba. RAKTINIAI ŽODŽIAI: VERTYBĖS, DARBAS, PROFESINIO UGDYMO TURINYS Tyrimo problema siejama su tuo, kad žmogus baigęs profesinę mokyklą dažnai atsisako dirbti. Atsisakymo priežasties reikėtų ieškoti profesinio ugdymo turinyje. Žmogus suvokiantis darbą kaip vertybę, kuris yra svarbus jo gyvenime, nedeklaruotų minčių apie materialinio gerbūvio reikšmę, bet mėgintų įprasminti darbo vertybę savo gyvenimu ir gyvenime. Jauno žmogaus minčių transformacijai į pagalbą, turėtų ateiti profesinė mokykla, kuri perteikdama ne tik teorines, bet ir praktines žinias turėtų kartu ugdyti darbo vertybinę sampratą. Tyrimo tikslas – ištirti darbo vertybinį kontekstą profesinio ugdymo turinyje. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti darbo vertybinio ugdymo metodologijas profesinio rengimo sistemoje. 2. Ištirti profesinio ugdymo turinį darbo kaip vertybės kontekste. Tyrimo objektas – vertybinis ugdymas profesinėje mokykloje. Tyrimo metodas – Mokslinės literatūros analizė taikyta, siekiant apibrėžti tyrimo sampratą bei metodus. Anketinės apklausos metodas padeda greitai gauti reikiamą informaciją iš tyrimo subjektų grupės. Ši apklausos forma pasižymi mažiausiomis laiko ir finansų sąnaudomis ir yra plačiausiai paplitęs socialiniuose moksluose. Skaičiavimai atlikti naudojantis specializuotais statistinių kompiuterinių programų paketais SPSS 21 versija. Lentelės ir grafikai sukurti bendraisiais redaktoriais MS Office Excel. Kokybinis tyrimas buvo suprojektuotas grounded tyrimų metodika. Tikslinės atrankos būdas buvo pasirinktas, nes tirti profesijos mokytojai dirbantys profesinėje mokykloje ir kurie atitinka generalinę aibę. Kokybiniam tyrimui buvo pasirinkti 5 profesijos mokytojai. Kokybiniam tyrimui pasirinktas pusiau standartizuotas interviu būdas, nes yra numatyti iš anksto galimi klausimai. Tyrimo rezultatai: Ištyrus ir išanalizavus darbą kaip vertybę profesinio ugdymo turinyje, kokybinio ir kiekybinio tyrimo metodų pagalba buvo nustatyta, kad: Profesijos pedagogas suteikia vertybinį požymį mokinio būsimai profesijai. Vertybinis aspektas perteikiamas per mokinio gyvenimo prizmę atskleidžiant darbo reikšmę. Mokinio savęs tobulinimas vyksta drauge su savo profesinių kompetencijų tobulinimu. Vertybinis ugdymas efektyviausiai reiškiasi per interaktyvų mokymą/si, kurio metu skatinamas kritinis mąstymas, kūrybiška veikla, padedant mokiniui suvokti prasmingo gyvenimo esmines prielaidas. Vertybiniam ugdymui svarbiausias yra emocinis elementas, kad mokinys vertintų vertybes apie kurias kalba mokytojas savo patirtimi ir išgyvenimais. Ugdymo procese pažintiniai tikslai visuomet turi būti gretinami su emociniais. Vertinimu suteikiama galimybė pajusti savo progresą, o taip pat siekiama ugdyti nuostatas, kad mokytis reikia visą gyvenimą. Taip pat siekiama skatinti mokinio pasitikėjimą savimi, sutelkiant dėmesį į mokymosi sėkmę lemiančias sąlygas. Nepakanka mokytojui būti tik struktūrinių darbo komponentų (priemonės, procesas medžiagos) perteikėju, bet jam turi būti aktualus ir visapusiškas mokinio vertybinis ugdymas. Vertybinio ugdymo elementus (kritinis mąstymas, emocinis kontekstas) profesijos pedagogų tarpe naudoja ne visi pedagogai. Daugiausiai naudojama respondentų turinčių aukštąjį išsilavinimą, pagal kvalifikacinę kategoriją naudoja mokytojai ir vyr. mokytojai, pagal pedagoginį darbo stažą, vertybinio ugdymo elementus daugiausiai naudoja mokytojai dirbantys daugiau nei 15 metų. Taip pat išskirta grupė respondentų, kurie turi vadovaujamas grupes, naudojantys vertybinio ugdymo elementus. Galima daryti išvada, kad vertybinio ugdymo elementų integravimas pedagoginiame procese nėra visumoje naudojamas. Profesijos pedagogams vertybinis ugdymas nėra prioritetinis. Profesijos pedagogams vertybės yra svarbios, tačiau respondentų atsakymuose neatsispindi, ar jiems aktualus vertybinis ugdymas konkrečiai dėstomame dalyke. Profesijos pedagogai pavienes vertybes akcentuoja būsimo darbo ar būsimos profesijos kontekste. Profesijos mokytojų darbas suvokiamas kaip pajamų šaltinis, kurio kontekste gaunamas ir malonumas. Todėl respondentai darbą kaip vertybę suprantą per bendravimą ir pasitenkinimą. Ugdydami mokinius pažinti darbą kaip vertybę, profesijos mokytojai tai daro per vertinimą ir pagalbą mokiniui. Tyrimo rezultatuose neatsispindi ar profesijos mokytojai darbo kaip vertybės ugdyme suteikia kokybiško ir darnaus gyvenimo vertybių kontekstą. Profesijos pedagogai negali tiksliai pasakyti kas yra pedagoginis scenarijus. Profesijos mokytojai, pavieniai naudoja vertybinio ugdymo pedagoginius scenarijus, kuriuose reiškiasi afektiniai tikslai ir naudojamos interaktyvios metodikos.
Aprašymas: Final work of University Master Studies consists of 94 pages 27 pictures, 8 tables, 55 references and appendix in Lithuanian language. KEY WORDS: values, work, content of vocational education. The problem of the study is related to the fact that a person who finished a vocational school often refuses to work. The reason of the refusal should be searched in the contents of vocational education. A person should take work as important value in life and refuse the ideas of material welfare and try to give meaning to work value by and in one’s life. The vocational school should help to transform young person’s thoughts conveying not only theoretical but practical knowledge also in this way developing the concept of work value. Aim of the research: to research valuable context of work in the contents of vocational education. Objectives of the research: 1. To analyse the methodology of valuable education of work in the system of vocational training. 2. To research the contents of vocational education in the context of work as a value. Object of the research: valuable education in vocational school. Research methods: In order to define the concept and methods of the study, the scientific analysis of literature is applied. Questionnaire method helps to obtain necessary information from the research cluster quickly. This form of the survey has minimal time and financial costs and is widely prevalent in the social sciences. The calculations are carried out using specialized statistical software packages SPSS version 21. Tables and graphs are created using general editor of MS Office Excel. A qualitative study was designed by grounded research methodology. Target selection method was chosen because vocational teachers working in the vocational school and complying with general set were questioned. 5 vocational teachers were chosen for qualitative study. Semi-standardized interview method was chosen for qualitative study, because possible questions are envisioned. Research results: Having researched and analysed work as a value in the contents of vocational education with the help of qualitative and quantitative studies, the following issues were determined: Vocational teacher provides a valuable feature for the future vocation of the student. Valuable aspect is conveyed through the prism of student’s life revealing the meaning of work. The self-improvement of the student takes place concurrently with the development of one’s vocational competence. Valuable education effectively expresses through interactive training / learning, when critical thinking, creative activities are encouraged to help the student to perceive the underlying assumptions of the meaningful life. The emotional element is the most important for valuable education so to make the student appreciate the values discussed by the teacher by his experiences. The cognitive goals always have to be compared with the emotional ones in the process of education. Evaluation always provides a possibility to perceive one’s progress; it is also aspired to develop an attitude of lifelong learning. It is also endeavoured to develop student’s self-confidence focusing on the conditions of successful learning. It is not enough for the teacher to be the provider of the structural components of work (tools, process, materials), comprehensive student’s valuable education has to be relevant too. Not all educators among vocational teachers use the elements of valuable education (critical thinking, emotional context). Elements of valuable education are mostly used by respondents with higher education by qualifying category – teachers and senior teachers, meanwhile the elements of valuable education are used by teachers working longer than 15 years by pedagogical work experience. A group of respondents who supervise students’ groups and who use the elements of valuable education are singled out. It can be concluded that the integration of the elements of valuable education is not in general use in the educational process. Valuable education is not a priority for vocational educators. Values are important for vocational educators but respondents’ replies do not reflect the importance of valuable education in a particular subject. Individual values are highlighted by vocational educators in the context of future work or future vocation. Vocational teachers comprehend work as a source of income with satisfaction coming in this context. That is why respondents take work as a value through communication and satisfaction. Teaching students to know the work as a value vocational teachers implement this through evaluation and assistance for the student. However, the vocational teacher does not seem to provide the context of quality and sustainable life values in the development of work as a value. Vocational educators are not able to define pedagogical scenario clearly. Vocational teachers sporadically use pedagogical scenarios of valuable education where affective objectives are expressed and interactive methodology is used.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3702
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
MAGISTRO BAIGIAMASIS DARBAS 2015 RJ.pdf1,22 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums