DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3690

Antraštė: Negyvos medienos pasiskirstymo dėsningumai Buktos miške
Kitos antraštės: Consistent Patterns of the Deadwood Distribution in Bukta Forest
Autoriai: Juzikis, Robertas
Raktiniai žodžiai: Buktos miškas, negyva mediena, sausuolis, stuobrys, virtuolis, šaka, kelmas, irimo stadija
Bukta forest, deadwood, dead and dried tree, snag, fallen tree, branch, stump, decay stage
Leidimo data: 21-Geg-2015
Santrauka: Baigiamajame darbe tiriama medyno lygmens veiksnių įtaka negyvos medienos kaupimosi dėsningumams Buktos miške. Darbo objektas – Marijampolės miškų urėdijoje, Buktos girininkijoje esantis Buktos miškas. Darbo tikslas – ištirti medyno lygmens veiksnių įtaką negyvos medienos kaupimosi dėsningumams. Darbo metodai – ištirti 233 laikini skritulio formos bareliai, atrenkant juos lapuočių ir mišrių lapuočių, bręstančiuose ir brandžiuose medynuose. Bręstančiais ir brandžiais laikoma visų miško grupių miškai, pasiekę bręstančių (10 metų iki brandos) ir brandžių medynų amžių pagal IV miškų grupės minimalų pagrindinio miško kirtimo amžių. Bareliuose buvo įvertinti visi žali medžiai, sausuoliai, virtuoliai, stuobriai, kelmai, šakos ir nustatomas jų skersmuo, aukštis, ilgis ir irimo stadija. Bareliuose įvertinamas medyno skalsumas, augavietė ir barelio atstumas nuo melioracijos griovio, plyno kirtimo biržės, miško pakraščio ir kelio. Gauti rezultatai susisteminti ir grindžiami mokslinės analizės metodais. Darbo rezultatai. Išanalizavus gautus duomenis buvo gauti tokie rezultatai: didžiausias negyvos medienos kiekis yra sukauptas I miškų grupėje (34,33 m3/ha), o mažiausias III miškų grupėje (24,39 m3/ha); negvos medienos kiekis brandžiuose (28,55 m3/ha) medynuose yra ženkliai didesnis, negu bręstančiuose medynuose (25,01 m3/ha); negyvos medienos dėsningumai pagal tipus pasiskirsto taip: virtuoliai – 12,19 m3/ha, sausuoliai – 8,44 m3/ha, stuobriai – 3,20 m3/ha, kelmai – 0,84 m3/ha, šakos – 3,11 m3/ha o pagal irimo stadijas: I – 5,88 m3/ha, II – 6,72 m3/ha, III – 7,58 m3/ha, IV – 4,55 m3/ha, V – 3,05 m3/ha; negyvos medienos susidarymui didžiausią įtaką daro miško pakraštys ir plyno kirtimo biržės, o melioracijos griovys ir keliai negyvos medienos susidarymui įtakos neturi.
Aprašymas: Influence of the forest stand level factors for the consistent patterns of the deadwood accumulation in Bukta forest is investigated in the Master Thesis. Thesis objective – Bukta forest in Marijampolė Forest Enterprise, in Bukta Forest District. Thesis goal – explore the influence of the forest stand level factors for the consistent patterns of the deadwood accumulation. Thesis methodology – explore 233 temporary circle plots, selecting them in the deciduous and mixed deciduous forest stands of mature and premature trees. Mature and premature forests are considered the forests of all forest groups that achieved maturing (10 – year to the maturity) and mature age of the forest stands according to the minimal cutting age of the main forest IV group. All the green trees, dead and dried trees, fallen trees, snags, stumps, branches were evaluated in the plots setting their diameter, height, length and the decay stage. The stocking level of the forest stands, growth place and the plot distance from the drainage channel, clear-cutting areas, forest edge and the road are evaluated in the plots. The results achieved are systematized and grounded by scientific analysis methods. Master thesis results. After analysis of the received data the results received were as follows: the biggest amount of deadwood is accumulated in the I forest group (34,33 m3/ha), and the smallest amount- in the III forest group (24,39 m3/ha), the deadwood amount in the mature forest stands (28,55 m3/ha) is significantly bigger than in the maturing forest stands (25,01 m3/ha), consistent patterns of the deadwood according to the types are distributed as follows: fallen trees – 12,19 m3/ha, dead and dried trees – 8,44 m3/ha, snags – 3,20 m3/ha, stumps – 0,84 m3/ha, branches – 3,11 m3/ha and according to the decay stages: I – 5,88 m3/ha, II – 6,72 m3/ha, III – 7,58 m3/ha, IV – 4,55 m3/ha, V – 3,05 m3/ha; the forest edge and the clear-cutting areas make the greatest influence on the deadwood formation, and the draining channel and roads make no influence on the deadwood formation.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3690
Priskirta kitiems rinkiniams:1. Laisvai prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
juzikis-mbd.pdf2,07 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums