DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3684

Antraštė: Socialinės - kultūrinės aplinkos reikšmė vyresnių klasių mokinių profesiniam kryptingumui kaimo bendruomenėse
Kitos antraštės: Meaning of Socio-Cultural Environment for Senior Pupils’ Professional Orientation in Rural Communities
Autoriai: Milušauskienė, Sonata
Raktiniai žodžiai: profesinis kryptingumas,socialinė-kultūrinė aplinka,kaimo bendruomenė,vyresnių klasių mokiniai
: professional orientation, socio-cultural environment, rural community, senior pupils
Leidimo data: 20-Geg-2015
Santrauka: Tyrimo problema. Lietuvoje yra atlikta tyrimų apie profesijos pasirinkimo veiksnius. Tačiau kaimo bendruomenės reikšmė, kaip vienas iš profesinio apsisprendimo veiksnių yra mažai nagrinėta. Profesinis kryptingumas vyresnių klasių mokinių ugdyme svarbus ir ugdymo proceso vadybos aspektu: planavimui ir organizavimui,nes kuo išsamesne informacija disponuoja žmonės, kurie priima sprendimus,tuo labiau galima tikėtis, kad bus priimami žmonių ketinimams palankesni sprendimai. Todėl atliktas tyrimas įdomus ir naudingas ne tik ugdymo institucijų vadovams, bet ir mokytojams, klasių auklėtojams, tėvams, kaimo bendruomenės nariams ir kt., kuriems rūpi kaimo bendruomenės vaikų ateitis. Tyrimo objektas – vyresnių klasių mokinių profesinis kryptingumas kaimo bendruomenėse. Tyrimo tikslas – atskleisti socialinės -kultūrinės aplinkos reikšmę vyresnių klasių mokinių profesiniam kryptingumui kaimo bendruomenėse. Tyrimo metodai: Teoriniai. Siekiant išsiaiškinti socialinės-kultūrinės aplinkos reikšmę vyresnių klasių mokinių profesiniam kryptingumui kaimo bendruomenėse atlikta mokslinės, pedagoginės ir psichologinės literatūros analizė. Empiriniai. Tyrimui pasirinktas anketos medotas, skirtas kaimo bendruomenių nariams ir bendrojo lavinimo mokyklų vyresnių klasių mokiniams. Statistiniai. Tyrimo rezultatai apdoroti bei suskaičiuoti Excel ir SPSS kompiuterinėmis programomis. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti kaimo bendruomenių narių požiūrį, kokie veiksniai turi reikšmę vyresnių klasių mokinių profesiniam kryptingumui kaimo bendruomenėse. 2. Išanalizuoti vyresnių klasių mokinių požiūrį, kokie veiksniai lemia vyresnių klasių mokinių profesinį kryptingumą kaimo bendruomenėse. 3. Nustatyti vyresnių klasių mokinių profesinio kryptingumo ypatumus kaimo bendruomenėse. Tyrimo imtis ir organizavimas. Tyrimas atliktas 2015 m.vasario-kovo mėn. Pasvalio ir Prienų rajono kaimo bendruomenėse. Tiriamieji pasirinkti kaimo bendruomenių nariai ir vyresnių klasių mokiniai. Apklausoje dalyvavo 180 kaimo bendruomenių narių ir 100 vyresnių klasių mokinių. Apibendrinus gautus tyrimo rezultatus, galima teigti, kad kaimo bendruomenių nariai išreiškė didelę šeimos sąlygų , šeimos tradicijų puoselėjimo bei draugų ir pažįstamų nuomonių reikšmę vyresnių klasių mokinių profesiniam apsisprendimui. Tėvai dalinasi savo asmenine patirtimi susijusia su profesiniu apsisprendimu. Taip pat profesijos pasirinkimui gali būti reikšmingos galimybės demonstruoti savo gebėjimus, padėti kitiems bei dalyvauti projektinėje veikloje. Vyresnių klasių mokinių nuomone, profesiniam pasirinkimui taip pat svarbu šeimos sąlygos, šeimos tradicijos, draugų patarimai, mokyklos veikla. Tačiau profesijos pasirinkimą gali lemti ir galimybės dalyvauti edukacinėse programose, pasidalinti patirtimi, demonstruoti savo gebėjimus bei bendrauti su pažįstamais ir padėti kitiems. Vyresnių klasių mokiniai kaimo bendruomenėse labiau linkę rinktis profesinę mokyklą ateities studijoms nei studijuoti aukštojoje.Labiausiai juos domina žemės ūkio,fizinių bei humanitarinių mokslų sritys.
Aprašymas: Problem of the research. There is some research done on factors influencing choice of profession in Lithuania. However, the meaning of rural community, as one of the career choice factors, has not been evaluated yet. Professional orientation of senior pupils’ education is important also in the process of education management: planning and organisation, because the more detailed the information possessed by people who make decisions, the more probable it may be that people will be more aware of their choices. That is why this research may be interesting and useful for managers of educational institutions, but also for teachers, class tutors, parents, members of rural communities, and others who care about students future. Object of the research: professional orientation of senior pupils in rural communities. Aim of the research: to reveal the meaning of socio-cultural environment for professional orientation of senior students in rural communities. Research methods: Theoretical. In order to discover the meaning of socio-cultural environment for senior students in rural communities, the analysis of scientific, pedagogical, and psychological literature has been performed. Empirical. For the research the survey method was selected and applied to the rural community members and senior secondary education pupils. Statistical. The results of the research were processed and calculated using MS Excel and SPSS computer software. Objectives of the research: 1. To analyse the attitude of rural community members on which factors are most influential on senior pupils and their professional orientation in rural communities; 2. To analyse the attitude of senior pupils towards what factors have impact on professional orientation of senior class pupils in rural communities; 3. To determine quality of professional orientation of senior students in rural communities. Scope and organisation of the research. The research was performed between February and March 2015 in Pasvalys and Prienai district rural communities. Rural community members and senior students were the research object. The number of participants: 180 members of rural community, and 100 senior pupils. Summing up all the collected data, it can be claimed that village community member expressed the importance of family circumstances, its traditions, and opinions of friends and relatives in professional career decision-making process. Parents shared their own experience related with professional orientation. It is also true that possibility to show your own skills, help others, and participate in projects may all have influence on professional choice. In the opinions of senior students family circumstances and traditions, friends’ advice and school activities are also important for professional orientation. What is more, choice of profession may also be influenced by possibility to participate in educational programmes, to share some experience, to show their own skills, communicate with others and help them. Senior pupils in rural communities are more likely to choose vocational school to continue study at university rather than at higher education non-university colleges. They are mostly interested in agriculture, physics and the humanities.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3684
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
S.Milušauskienė-magistro-darbas.pdf1,98 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums