DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3662

Antraštė: Mėsinės galvijininkystės plėtros darnaus vystymosi kontekste galimybės
Kitos antraštės: Possibilities for Development of Beef Cattle in the Context of Sustainable Development
Autoriai: Kajokienė, Kristina
Raktiniai žodžiai: mėsinė galvijininkystė, plėtra, darnus vystymasis, tiekimo grandinė, kliūtys, klimato kaita, gyvūno gerovė
: beef cattle, development, sustainable development, supply chain, obstacles, climate change, animal welfare
Leidimo data: 19-Geg-2015
Santrauka: Tyrimo objektas – mėsinės galvijininkystės veiklos plėtra ir darnaus vystymosi sąveika. Tyrimo tikslas – išanalizavus mėsinės galvijininkystės plėtros darnaus vystymosi kontekste galimybes, sukurti adaptuotą modelį padėsiantį stiprinti mėsinės galvijininkystės sektorių nenusižengiant darnaus vystymosi nuostatoms. Uždaviniai 1. Išanalizuoti mėsinės galvijininkystės darnumą lemiančius veiksnius. 2. Atskleisti, mėsinės galvijininkystės plėtros galimybių darnaus vystymosi kontekste, kliūtis. 3. Parengti mėsinės galvijininkystės plėtros galimybių stiprinimo modelį. 4. Nustatyti, pagrįstus būdus ir priemones, mėsinės galvijininkystės plėtros galimybėms darnaus vystymosi aplinkoje, stiprinti. Tyrimo metodai: analizuojant mėsinės galvijininkystės ir darnaus vystymosi teorinius aspektus naudota literatūros analizė ir sintezė, loginio apibendrinimo, palyginimo, grafinio vaizdavimo, hot spot analyzis (HSA) metodai. Nustatant mėsinės galvijininkystės plėtros problemines sritis, ruošiant sprendimus plėtros galimybėms atskleisti, buvo atliktas ekspertinis vertinimas, pasitelkus vieną iš kokybinių tyrimų metodų – nestruktūrizuotas individualus giluminis interviu (interviu su mėsinės galvijininkystės šakos ekspertais). Siekiant detalizuoti mėsinės galvijininkystės plėtros problemas bei objektyviai pritaikyti problemų sprendimų priemones buvo atliktas kiekybinis tyrimas – anketinė apklausa. Tyrimo rezultatai: • pirmoje darbo dalyje nustatyta, kad užtikrinant darnų gyvulininkystės procesą atsakingas vaidmuo tenka ūkininkams, perdirbėjams, mokslo ir visuomenės atstovams, bendruomenės ir regiono savivaldybėms, investuotojams, vyriausybinių dokumentų rengėjams bei vyriausybinėms organizacijoms ir vartotojams. Veiksniai užtikrinantys tinkamą aplinką darnaus vystymosi gyvulininkystėje procesui: individualių bei bendruomeninių žmonių poreikių išsamus suvokimas ir įvertinimas, analizuojant ir įvertinant technologines galimybes, socialinius veiksnius ir ekonominę naudą, įvertinant poveikį aplinkai, trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje, nacionaliniu bei globaliniu lygiu. • Produkcijos realizacijos problemos, informacijos stoka, jautienos privalumų neįvertinimas, politinės ilgalaikės strategijos spragos ir kt. kliūtys. Pastebėta visų problemų bendras bruožas – visų suinteresuotų pusių bendradarbiavimo, pasitikėjimo, aktyvumo, pasikeitimo informacija, ar optimizmo stoka. • Mėsinės galvijininkystės plėtros modelis veikia, kai kontaktinės auditorijos planuoja, organizuoja, koordinuoja mėsinės galvijininkystės plėtrą, kurios rezultatai sėkmingai integruojasi mėsinės galvijininkystės tiekimo grandinės dalyse, ko pasekoje naudą patiria, tarpusavyje neatsiejamai surišti dalykai: planeta, žmogus ir gyvūnas. Tvariam mėsinės galvijininkystės vystymuisi bei plėtrai kylančius iššūkius suponuoja konstruktyvaus politinio, bendruomeninio, tikslinių grupių – bendradarbiavimas. • Veiksminga mėsinės galvijininkystės ateities vizija, informacijos sklaida, skatinimai bendradarbiauti, skaidrumas politiniame lygmenyje, mėsinės galvijininkystės specialistų (vadybininkų) įdarbinimas, privataus sektoriaus aptarnavimo paslaugų išplėtimas, komunikavimo proceso iniciavimas, probleminių klausimų darbo grupių steigimas, tai tik keletas vadybinių priemonių, sėkmingai mėsinės galvijininkystės plėtrai.
Aprašymas: Object of the research: interaction between the development of beef cattle practise and sustainable development. Aim of the research: based on the analysis of the possibilities for the development of beef cattle in the context of sustainable development, to create an adapted model which would help to strengthen the beef cattle sector without a violation of the provisions of sustainable development. Objectives of the research: 1. To analyse the determinants of the coherence in the beef cattle sector. 2. To disclose the obstacles to the exploitation of opportunities for the development of beef cattle in the context of sustainable development. 3. To prepare a model for enhancing the potential of beef cattle development. 4. To establish justified ways and means for the strengthening of beef cattle sector capacities in the context of sustainable development. Research methods: for the examination of theoretical aspects of beef cattle and sustainable development, literature analysis and synthesis, logical generalisation, comparison, graphic imaging, and hot spot analysis (HAS) methods were employed. When determining the problem areas of beef cattle development and preparing the means for the disclosure of the development possibilities, the expert assessment was carried out with the help of one of the qualitative research methods – unstructured individual in-depth interview (interview with beef cattle industry experts). In order to elaborate the beef cattle development problems and to objectively apply problem-solving measures, the quantitative study was conducted, namely, the questionnaire survey. Research results: • Part One focuses on the responsibility for ensuring the coherent process of livestock farming lies with farmers, processors, science and society representatives, community and regional authorities, investors, developers of government documents’, government organisations and consumers. Factors that secure the proper environment for the process of sustainable development in beef cattle sector: a detailed understanding and assessment of the needs of individual and community people through analysis and evaluation of technological capabilities, social determinants, and economic benefits as well as while assessment of the impact on the environment in a short-term and long-term perspective on a national and global level. • Product realisation issues, the lack of information, failure to appreciate the benefits of beef, gaps in the long-term political strategy and other barriers. The common feature of all problems was observed, namely, the lack of cooperation, trust, activity, exchange of information, and optimism among all the parties concerned. • The beef cattle development model functions when the related parties plans, organises and coordinates the development of beef cattle production, the result of which is successful integration into the beef cattle supply chain resulting in the benefits experienced by inextricably linked subjects: the planet, the man and the animal. The emerging challenges for the sustainable beef cattle development and growth are presupposed by the constructive cooperation among political, community and target groups. • Such means as the effective future vision of the beef cattle industry, the spread of information, the promotion of cooperation and transparency at the political level, the employment of beef cattle specialists (managers), the extension of private service sector, the initiation of communication process, the establishment of working groups to tackle problematic questions are only a few managing means for the successful development of beef cattle.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3662
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
K.Kajokienės baigiamasis.pdf18,45 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums