DSpace
 

ASU elektroninė talpykla >
7. Biblioteka/ Library >
2015 baigiamieji magistrantų darbai >
2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai >

Nuoroda į visatekstį dokumentą: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3617

Antraštė: Finansinės paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams įtakos darniam regionų vystymuisi vertinimas
Kitos antraštės: Assessment of Organic Farm Financial Promotion Influence on Sustainable Development of Regions
Autoriai: Aistė, Dzimidaitė
Raktiniai žodžiai: Ekologinis,darnus,vystymasis
Organic,sustainable,development
Leidimo data: 14-Geg-2015
Santrauka: Prasminiai žodžiai: finansinė parama, ekologiniai ūkiai, darnus vystymasis, daugiakriterinis vertinimas, integruotas darnaus vystymosi indeksas, ekonominis vystymasis, socialinis vystymasis, aplinkos būklė, koreliacijos koeficientas. Tyrimo objektas – finansinė parama ekologiniams ūkininkų ūkiams darnaus vystymosi kontekste. Tyrimo tikslas – išanalizavus paramos ekologiniam ūkininkavimui įtakos darniam vystymuisi vertinimo būtinybę, pasiūlyti finansinės paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams įtakos darniam regionų vystymuisi vertinimo modelį, kompleksiškai jungiantį ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius darnaus vystymosi vertinimo kriterijus. Uždaviniai: 1) Apibūdinti ekologinio ūkininkavimo reikšmę darniam vystymuisi, pagrįsti paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams būtinybę ir išskirti galimas finansinės paramos formas bei aptarti paramos verslui vertinimo ir įtakos darniam vystymuisi vertinimo modelius ir metodus; 2) Parengti finansinės paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams įtakos darniam regionų vystymuisi vertinimo modelį, kompleksiškai jungiantį ekonominius, socialinius ir aplinkosauginius darnaus vystymosi vertinimo kriterijus; 3) Pritaikyti pasiūlytą modelį empiriškai, vertinant finansinės paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams įtaką regionų ekonominiams, socialiniams ir aplinkosauginiams darnaus vystymosi vertinimo kriterijams. Tyrimo metodai: mokslinių tyrimų turinio analizės metodas, sisteminimas ir sintezė, palyginimo metodas, statistinių duomenų lyginamoji analizė bei sintezė, daugiakriterinis vertinimo metodas, grafinis vaizdavimas ir apibendrinimas. Tyrimo rezultatai: • Pirmojoje darbo dalyje išnagrinėta ekologinio ūkininkavimo reikšmė darniam vystymuisi, kuri leido suprasti, jog ekologiniai ūkiai prisideda prie darnaus vystymosi savo potencialiomis galimybėmis spręsti žemės ūkio produkcijos konkurencingumo, kaimo gyventojų užimtumo ir papildomų pajamų klausimus bei veikti kaip prevencinė aplinkos apsaugos priemonė; pagrįsta paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams būtinybė ir išskirtos galimos finansinės paramos formos, pabrėžiant ES paramos lėšų skirstymo pagal Lietuvos kaimo plėtros programą svarbą ekologiniam ūkininkavimui; aptarti paramos verslui vertinimo ir įtakos darniam vystymuisi vertinimo modeliai ir metodai, padėsiantys suformuoti finaninės paramos ekologiniam ūkininkavimui įtakos darniam regionų vystymuisi vertinimo modelį bei išsiaiškinta, jog visuose analizuotuose tyrimuose buvo naudojamas daugiakriterinis vertinimo metodas. • Antrojoje darbo dalyje parengtas finansinės paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams įtakos darniam regionų vystymuisi vertinimo modelis, kurį sudaro penki etapai: 1) darnaus vystymosi prioritetų analizė ir jų sąsajų su ekologinių ūkių plėtra regionuose tyrimas; 2) finansinės paramos ekologiniam ūkininkavimui įtakos darniam regionų vystymuisi vertinimo rodiklių sistemos sudarymas; 3) finansinės paramos formos ir paramos gavėjų parinkimas vertinimui; 4) daugiakriterinis regionų darnaus vystymosi vertinimas; 5) finansinės paramos ekologiniam ūkininkavimui regionuose ir regionų darnaus vystymosi sąsajų tyrimas. • Trečiojoje darbo dalyje pasiūlytas modelis pritaikytas empiriškai, vertinant finansinės paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams įtaką regionų darnaus vystymosi vertinimo kriterijams. Darnaus regionų vystymosi vertinimui pasirinktos šešios Lietuvos apskritys, iš kurių geriausiai ir blogiausiai besivystanti (Klaipėdos ir Panevėžio apskritys) pasirinktos tolesnei analizei. Paaiškėjo, jog tarp darnaus Klaipėdos apskrities vystymosi ir finansinės paramos ekologiniam ūkininkavimui yra tiesioginė priklausomybė, t. y. kuo parama didesnė, tuo apskrityje steigiasi daugiau ekologinių ūkių, auga ekologinių ūkių plotas ir didėja darnaus vystymosi rodiklių reikšmės. • Teorinė ir praktinė darbo reikšmė: parengtas modelis gali būti taikomas ir kitokios paramos žemės ūkiui įtakos darniam regionų vystymuisi vertinimui (teorinė darbo reikšmė), empirinio tyrimo rezultatai gali būti naudojami tobulinant ekologinių ūkių rėmimo politiką Lietvoje (praktinė darbo reikšmė). Tyrimo rezultatai publikuoti: DZIMIDAITĖ, A. 2015. Finansinės paramos ekologiniams ūkininkų ūkiams įtakos darniam vystymuisi vertinimas. Jaunasis mokslininkas: studentų mokslinė konferencija, 2015. Akademija.
Aprašymas: SKEY WORDS: financial promotion, organic farm, sustainable development, multicriteria evaluation, index of integrated sustainable development, economic development, social development, condition of environment, coefficient of correlation. Object of the research: financial promotion of organic farms in context of sustainable development. Aim of the research: having analysed the need of assessment of organic agriculture promotion influence on a sustainable development, to develop an assessment model of organic farm financial promotion influence on sustainable development of regions along with economic, social and environmental sustainable development assessment criteria. Objectives of the research: 1) To describe the importance of organic agriculture for sustainable development, to prove promotion need for organic farms, to reveal possible forms of financial promotion and discuss models and methods of organic farm promotion assessment and influence on sustainable development; 2) To develop an assessment model of organic farm financial promotion influence on sustainable development of regions in relation with economic, social and ecological criteria of an assessment of a sustainable development; 3) To apply the developed model empirically, considering influence of organic farm financial promotion on regional economic, social and ecological sustainable criterions. Research methods: analysis of scientific research content, systematization and synthesis, comparative method, comparative analysis and synthesis of statistical information, multicriteria evaluation method, graphic representation and generalization. Research results: • Part One describes the importance of organic agriculture for sustainable development what implied that organic farms promote sustainable development with their potential possibilities to solve the problems of the agricultural production competition, the employment and additional income of rural inhabitants and perform the functions of preventive measure in environmental protection; need of organic farm promotion is proved, possible forms of financial promotion are revealed and the need of EU promotion by using the Rural Development Programme for Lithuania for organic farms is emphasized; models and methods of organic farm promotion assessment and influence on sustainable development are discussed. The models and methods are able to help while developing the assessment model of influence of ecological organic farm financial promotion on sustainable development of regions. It was observed that all the analysed models use multicriteria analysis method. • Part Two presents the assessment model of organic farms financial promotion influence on sustainable development of regions. The model consists of five stages: 1) The analysis of sustainable development priorities and the research of links with development of organic farms in regions; 2) Creation of an assessment criteria system for organic agriculture financial promotion influence on sustainable development of regions; 3) Forms of financial promotion and selection of beneficiaries for an assessment; 4) Multicriteria analysis of regional sustainable development; 5) Research of interrelation between financial promotion of organic agriculture in regions and sustainable development of regions. • Part Three presents empirical application of the suggested model considering influence on regional sustainable development assessment criteria of organic farm financial promotion. In order to assess regional sustainable development six counties of Lithuania with the best and worst developing counties (counties of Klaipėda and Panevėžys) are selected for further analysis. It appeared that there is the direct relation between sustainable development of the Klaipėda county and financial promotion to organic farms, i.e. when promotion increases, a number of organic farms increases too as well as area of organic farms and indexes of sustainable development. • Theoretical and practical significance: the developed model can be also applied for assessment of other agriculture promotion types influence on regional sustainable development (theoretical significance), empirical results of the research can be used for improvement of Lithuanian organic farms promotion policy (practical significance). Research results published in: DZIMIDAITĖ, A. 2015. Assessment of Organic Farm Financial Promotion Influence on Sustainable Development of Regions. Jaunasis mokslininkas: scientific conference of students, 2015. Akademija.
URI: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/3617
Priskirta kitiems rinkiniams:2.Institucijos intranete (ASU) prieinami magistratūros baigiamieji darbai

Leidinio el. dokumentai:

El. dokumentas Aprašymas ApimtisFormatas
Finansines paramos ekologiniam ukininkavimui itakos darniam regionu vystymuisi vertinimas.pdf2,25 MBAdobe PDFŽiūrėti/Atverti

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

Valid XHTML 1.0! Aleksandro Stulginskio Universitetas Copyright © 2010 - Rašykite mums